Aktion -Såksesch schreiwen-

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

der Ijel
schrieb am 09.01.2011, 15:04 Uhr
Schiwwer Fadderwasch,Zindelchen,uch Släsch
da saossen īst um salwen Däsch.

Brodelawend bekume sa zem Essen,
åf den Ijel håtte sa vergēssen.

Der kum eos dem Gestripp gekrōchen,
det Brodelawend hatt äm fenji gerōchen.

Hia sōt Geandoch uch Geaden Appettit,
bekum zerack: Dī näst bekitt dī äs bekritt.

Ech wäll net ēssen wäll når sätzen,
ech mess et sohn Ihr terft et wässen,

zwäschen Fraen wäll ech mech ergätzen
da heschest Fraen wäll ech angderstätzen,

det såksesch Schreiwen richtich lihren
dått mir es än Zeakonft net blamieren.

Chea Ihr sed är foaf end ech ellīn
esi äs et hoalt än deser Internet-Gemīn.

Matenunder hu mir jo gelihrt ze schreiwen
et mess um Schlåss äst iwrich bleiwen.

Vun desem Forum uch vu Literatur
uch vun easer såkseschen Kultur.

Det Forum äs det īnzich wot mir hun
wo de Såksen literaresch når zesumme kun.

Mēr senj et net är vill da det ha liasen,
mēr as et glåt når enner vun är siasen.

Et liasen et sächer uch en Puer Studenten
uch en weffel Kultur-Referenten.

Villecht līst et enner bas zer Hēlewt
di under än der Mättend stēche bleiwt.

Villecht līst et der Redakteur vun der Zensur
wi et glått net līst, di verstiht vum Såkseschen en Flur.

der Ijel
schrieb am 24.09.2011, 23:04 Uhr
Für meine lieben Roder, für den Fachmann oder Laien welcher den Dialektvergleich noch wichtig findet, sei dieses Gedicht zum Sommerschluss gedacht:


Spētsummer åinder´m Zintchendohl
Roder Dialekt

Iech hīren, der Klī driecht
åf der Jrau,
iech hīren, sä wånnen
de Kråmpīren mät der Hau.

Iech hīren, hüh uch fear
a Vaugel kreht,
iemest wåtzt de Seenz,
de Jreamet meht.

Hüh auwen an der Leaft,
sähn iech den Vaugel neu,
wä hai siech dreht,
haisch lüüs am Krais

und dråi mät Dreaft
åf aist - - -
iech sähn eam zeu.

Eos Koih jåhn
åf den Heafel waidden,
iech versoatchen, ås
de Neass siech laidden.

An der Låft laut uch a freasch Jereach,
der Wänd vüm Waunert kit a hair,
åls Känd hün iech huit Ziet jeneach,
wä nåi Weimern ruicht et schair.

Iech sähn de Soan wä sä siech naicht
dem Bairch zeu mät den Aichen,
an Hamdbraid niuch
dråi hüt sä uch de Beasch arraicht.

Iech sähn de Schåden wä a waist,
der Bleamen Prööcht, uch
Foarwen neu arblaichen,
der hieschest Summerdouch äs huit jewaist.

Iech foilen dått et koiler wīrd, neu bold
uch dått an Duch verjungen eas,
der Sumer hüt sen Dåch jezohlt
Huit eam jehihrt.

Iech foilen dått teu Gott,
niuch bäi mir beas,
huit hün iech de Iwijet verspīrt.

Budapest am 7.10.2000
-----------------------------------------------------------

Spätsommer unter´m Zintchendohl

Übersetzung
Den Klee ich trocknen hör´
im Knisterton.
Hacken höre ich,
Kartoffelernte schon.

Ich höre, hoch und weit
ein Habicht schreit,
die Sense jemand wetzt,
ist Grummetzeit.

Den Vogel seh´ich jetzt
den Wolken nah
seine Kreise ziehn,
er schwebt -----

um dann mit Schwung,
und wieder schau ich hin,
– – noch ist er da.

Die Kühe folgen mir im Schritt,
hinauf zur Weide.
Nüsse nehm´ ich mit,
halb reif zu meiner Freude.

Fast schmeck ich den Geruch
von süßen Trauben in der Luft.
Als Kind hab ich heut Zeit genug,
der Wind, vom Weinberg bringt den Duft.

Ich seh´ die Sonne jetzt sich neigen
dem Berg zu mit den Eichen,
eine Handbreit noch,
dann hat sie auch den Wald erreicht.

Die Schatten seh ich steigen,
der Blumen Farbenpracht
erbleichen, in Abendkühle
der Tag sich taucht und schweigt.

Dass es kühler wird, ich fühle,
auch dass ein Tag vergangen ist,
der Sommer seine Tage zählt,
Heut ihm gebührt.

Ich fühle, dass du, Gott
noch bei mir bist
heut hab ich die Ewigkeit gespürt.
Übersetzt am 17.12. 2001
Knuppes
schrieb am 28.09.2011, 20:45 Uhr
Saksesch schreiwen

De saksesch Wält as a lezter Zegd märklich ageschlofen, et as stall worden am Forum.
Sacher heet dåt uch mat dem Änhalt zesummen.
Am det Forum ze beliëwen uch änhaltlich ze verbeßern, sen hä Saksen gefrocht,
dä erziëlen, Diskussionen schaffen uch am Gespreech blëiwen.
Ech dinken hä z.B. un de Teilnehmer des N. Seminars, dä err Erfuerungen wegter giën känden.
Villecht erriecht em esi noch åndern, dä sich fir det saksesch Schreiwen begiestern.
Si vill vu mir. Gitt et ånder Mīnungen?
der Ijel
schrieb am 29.09.2011, 18:40 Uhr
Chea mä läwet Knuppeschen, dem äs näst änzewenden.
Tea huest Riacht.
Når merklich ägeschlofen se mer noch net. Mer noppen når.

Doch säch wot mir ha e gang Mensch geschriwen huet. Der wäll uch äm Moment noch anonym bleiwen –esi wä Tea- doch hoffen ech dått et netmiī esi long deort bäs hia åf de Gescmåk kit, nit sich Dräft end schreiwt senj Mīhneng froa ereos, uch öffentlich.
Ech zitieren:

ech hunn gesähn, dat Sä auf enem interessanten Seminar woren. Huat em in diem Zäsummenhong villecht uch iwwerluacht, datt em de gang Lett uch in dieren Kries ennebroingt? Ech miennen, kun em sich erluwen, datt em nichen gang Lett usprächt, am un esi ennem Seminar dielzenian, uch wonn de gang Lett net iabedoingt grammatikalesch korrekt schreiwen uch riaden kennen? ;-)
Sä wässen, wat ech mienen, odder?!


Ech bidden hīsch, e Schreiwen wä det mocht uch mir ängden fräsche Maht end stärkt menj Iwerzejeng dått eas Bemahengen äm Såksesch Geschreifsel, spräch Literatur, net äm sonst senj.
Bäs bold der Ijel
kokel
schrieb am 04.10.2011, 11:52 Uhr
Knuppes: Ech wor uch bäm Seminar end mess ziagiën, dått et sihr interessant wor. Det Hanni versäckt wärlich, äus Grrammatik ewenich ze generalisieren, wåt bestemmt net ifach äs.

Et woren verschidän Viurschlåch, wä zem Bäspäl, Frää uch äm Plural mät Doppel-Ä ze schreiwen, womät ech net äferstånde bän, awer dåt äs cha jedem iwerlossen, wä e schreiwt Hieftsach, der Liëser verstiht.
der Ijel
schrieb am 05.10.2011, 09:42 Uhr
Moarjen kokel
Hieftsach, der Liëser verstiht.
Et äs jo e klīn Angderschīd u well Liaserscheft mir es wenden.
Won Tea än denjem Himetdialekt bleiwe wält äs et OK wonn tea ållen Diftongs uch Triftongs nohgīhst, end dinkst der Liaser häw et laichter. ?
Wonn Tea åwer fuer den Burzeländer wa fuer den Bistritzer uch Schēssbrijer schreiwe wält, dro äs et fenj won em e ket "generalisiert" Mat dem mīnen ech Doppelvokalen esi wennich wa mejlich benätzen end ze vill Diakritzel iawefålls.
Knuppes
schrieb am 05.10.2011, 17:55 Uhr (am 05.10.2011, 17:57 Uhr geändert).
@ Kokel
Meng Unerkennung all denen, dä sich am den Erhålt der sakseschen Sproch bemähn
uch se noch fliëchen, obwohl se af Dauer nett ze erhålden äs.
Villecht als Museumsstäck.
(Upps,.. na bekun ich af den Dakel!)

„Dialekt wurzelt tief in der heimischen Erde, ist Ausdruck dieser Heimat,“
huet irjend emmend gesot.
Af saksesch: Riëden, wä der Schnuewel gewuessen äs.
Mießtens kån em sich anderenånder uch verstohn,
et gitt awer uch Ausnohmen, wo et ifach nett klåppt.

Komplizierter äs et mät dem Schreibdialekt.
Der grīß sprochlich Angderschied zwäschen den īnzelnen Gemīnen än Siweberjen,
äs nett ze uniformieren. Wonn na e jeder a sengem ījanen Dialekt schrëiwt,
äs et fīr vill nett verständlich uch nett liësber.

E Regelwerk, wä de Luxemburger hun, wird et fīr as nett giën,
doräm laut de Wohrhīt menger Mīnung no,
irjendwo än der Mätten: Schreiwen, wä em salwst am beßten zeriëcht kitt,
orientiert un der detschen Grammatik uch Rechtschreibung,
uch wä der Ijel sot, dat de Mihrhīt et liësen uch verstohn kån.

Uch nichen Oinst, saksesch Schrëiwen wird nett kritisiert wä det Huidetsch.
De hellich Kah wird nett geschluecht.
floareasoarelui
schrieb am 09.10.2011, 00:23 Uhr
Ech bidden hīsch, e Schreiwen wä det mocht uch mir ängden fräsche Maht end stärkt menj Iwerzejeng dått eas Bemahengen äm Såksesch Geschreifsel, spräch Literatur, net äm sonst senj.

Ijel, tea huest mech iwerzecht, dat ech frua ereus meng Mienung son.
Won dir meng persönlich Metdielung esi wichtig äs, daut fruat mech iagemien! Eusserdiem maucht et mi uch mi Spaß, ze rieden, "wä der Schnuawel gewuasen äs" (we emest äm Forum schiun zitiert huat)!
Ech wer uch derfiur, vill mie "Seminarer" für Anfänger unzabaten (sot em esi??), damät uch dä Lett, watt schiun longhär nimmi Sauksesch geriat hunn, en Meglichket hun, wedder "ännen ze kunn". Nor en Viurschlauch vun menger Setj. Ech wett kunn :-)
kokel
schrieb am 09.10.2011, 05:26 Uhr
Ech wieß net, of mir hä äm Forum saksesch Seminare organisiere kennen, awer de Idee fånjen ech sihr interessant. Villecht sil em de Låndsmånnscheft kontaktieren.
der Ijel
schrieb am 09.10.2011, 19:54 Uhr (am 09.10.2011, 19:55 Uhr geändert).
vill mie "Seminarer"
Danke floareasoarelui.
Sänt longhar ban ech der salwer Mihneng. Der Oswald Kessler fehlt eas sihr. Uch de Bezaheng zem Haus des Deutschen Ostens München.

kokel, organisier doch äst. Kontaktier denjen Kulturreferenten vun denjer Kreisgruppe.
der Ijel
schrieb am 05.12.2011, 18:02 Uhr (am 05.12.2011, 21:21 Uhr vom Moderator geändert).
Wittl
schrieb am 05.12.2011, 20:39 Uhr
hab mich grad eben durch paar Wenkersätze (zum Vergleich in unterschiedlichen Dialekten) geklickt. Für den Leien ist die Transkription in IPA etwas gewöhnungsbedürftig, aber interessant zu lesen, hat wirklich Spass gemacht.
kokel
schrieb am 05.12.2011, 21:12 Uhr
@ der Ijel: Ech hun versäckt Kontakt mät dem Kulturreferat eus München afzeniën end wuerden af en Unfert. Wunn et esi färr äs, mälden ech mich.
der Ijel
schrieb am 06.12.2011, 12:40 Uhr
Felldorf (1329 12 dər ˈmɑːn ʃɛŋt ˌlɛçt
Genah duerhieren de Felderferan ZB sprächt der Mahn schennt licht ?
zwäschen licht uch lächt äs natīrlich e grüis Angderschīd
akkustesch hun ech licht-verstunden ?
Wittl hihr emol mat Denjem Üihr duer ännen.

dər ˈmi͡oːn ʃɛŋt͡ç ˌhæl ---alzen

dər ˈmɔn͡j ʃɛnt ˌlæçt-_-rode

moːnʃɛŋ vɑ͡e ʊm ˈdɔːx gergeschderf- meonschen wai um Doch

esi äs et hoalt mat der Spontan-Interwiew
esi wa et dem Sprecher glatt åf de Zang kit.

Kokel : et kit Oarbert åf es zea, når dinken ech det Kulturreferat än München huet undert ze deaen.
Der Åfdroch äs un under Legt vergian.
Gotterholdich

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.