Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Reimer
schrieb am 05.08.2008, 20:34 Uhr

Wie hat dåt gedoocht?
En Ihpoor, no Kaffee uch Kachen,
dä fohre mät dem Auto affen
zem Friedhof, äm e Graw ze fliëjen.
Wä nor zwien Stenner nooch zem liëjen,
åf iemol rännt der Mån eweech.

De Fraa, wä färtig, mient, se seech
net gat. Wä sä zem Auto giht,
set se de Mån ä gresster Nit:
die sätzt äm Auto hålwich nåckt!

De Fraa der Zweifel hemlich påckt:
"Hältst ta net aus, bäs mir ellien,
intim uch frå se bååld derhiem?"
Dråf hie: "Åch wo, intim uch frå!
Äm Huesefessleng wor en Bå!"

Aus dem Gedichtbändchen: Wåt än der Ih passiere kån..
Reimer
schrieb am 06.08.2008, 21:42 Uhr
Nummensfånjdung
En Ihpoor sål e Känjd bekunn,
und dåt mess uch en Nummen hun.
Wel ät bestämmt en Duechter wid,
et mät dem Nummen Ärjer git:

Der Mån wiël, dått ät Zirri hießt.
De Fraa: "Nor net esi en åålden,
ech wäll schin äst Moderneret,
Vanadis kån em gat behåålden."

De Griß åf dåt, entsåtzt, sich mäld:
"Vanadis? Nä - dro läwer nichen!"
Der Grißvoter aus genner Stuff:
"Fräh'r gåw et jo uch nooch Marichen."

Zem Schlåss hess "ät" net Zirr nooch Mitzi
(wel et - e Jangchen!), nemlich Fritzi.


Der traurich Mån
Ech sähn en Mån um Fenster stohn,
se Bläck äs dräw, wäll hie äst son?
De Uuģe ficht, e giht zeräck,
em set, die wieß näst mih vu Gläck.

Ech gohn zer Dirr und klopen un,
der Gånk wid lächt, wid hie na kunn?
De Dirr giht åf, do stiht senj Fraa;
woräm hie schråt, dåt wieß ech na!

Aus dem Gedichtbändchen "Wåt än der Ih passiere kån..."
hein
schrieb am 06.08.2008, 23:21 Uhr (am 06.08.2008, 23:22 Uhr geändert).
Ech feunden se geat, des Verschikel iwwer Ihpuerer.
Do fällt mer än, wä em den Pitz frecht, "Wåt huest tea gemocht für de Aktion "As Gemin wird hescher?" si wor senj Åntwert "Ech hun meng Fraa erschoßen".
Reimer
schrieb am 07.08.2008, 18:49 Uhr
Familiefridden
Munch Weiw brånjt senje Mån 'si färr,
dått, äm ze mäden e Gezärr,
hie "Cha" sot, mehr wä griß 't Gedaa,
sä hot dro Riëcht - end hie senj Rah.

Grißzäjjich
De Zihnennajel schnitt sich ow
der Voter mät dem Tåschemeßer;
gegånge wer et sächer mät
er Zihnennajelscher schi beßer...

De Najel sprätzten durch de Låft,
der ien wor griß, der ånder klien;
der Voter summelt se dro än,
nor fehlt nooch enner vun er Zihn.

Und wel dett än der Kuchel wor,
und sä, de Fraa, zerhäch grod Knoochen,
bestangd se uch åf Nummer Zahn,
dått sä deen net uch mät siël koochen.

Hie fånd den zahnten iefåch net,
mehr wor e äm Iëren lång gekroochen.
Dråf sot e kurtsch ze senjer Fraa:
"Låss ålles läwer lenger koochen."

Aus dem Gedichtbändchen "Wåt än der Ih passiere kån..."
Reimer
schrieb am 08.08.2008, 16:33 Uhr
Zweerlå åf iemol erläddicht
En Ihpoor lïewt wä Kåtz uch Hangd,
se stridde sich de gånzen Dåch,
derza hått' dro de Fraa nooch 't Peech,
dått sä wä en åålt Hex aussåch.

Und wä iest wedder de Aktion
"As Dorf sål hescher werden" leff,
froocht en Bekånt emol de Mån:
"Nå, wåt dries ta derza bä, Steff?"

De Åntwert, dä der Mån dråf gåw,
wår sihr erscheddernd fur de Let,
e sot äm volen Ärnst gånz kåålt,
dått hie senj Fraa erschesse wed!

Der Ulåss fur dett Värschken senj de Zellen vum hein vun inaachtend.
Wittl
schrieb am 08.08.2008, 17:57 Uhr (am 08.08.2008, 20:54 Uhr geändert).
Reimer schrieb: Zweerlå åf iemol erläddicht
En Ihpoor lïewt wä Kåtz uch Hangd,
se stridde sich de gånzen Dåch,
derza hått' dro de Fraa nooch 't Peech,
dått sä wä en åålt Hex aussåch.


En bekånt, Gehiimdäinstler ëus Rumänien, mät dem Numen Pa...a beschreewt ä sengem beremten Beach, däi eas geat bekånt "Naturwässenschåftlich-Doktorän" E...a foljenderwëës (hun ech läwer åf Såksesch iwesaatzt);
"vun E...a zem Låchen ufëit, kunn det iirscht är Zontch zem Viurscheng - globich uch giël"

Ech bän der Miineng, dåt et niche häißich Fraan git, de Felhiit äs et, nor de Felhiit....
Oder wor fräher, um Oind det Knäppdeach schuld?? Et wor liider änj än't Gesicht geziujen, munch iin Fraa hut sächer am dåt ëusgesähn wäi en "Tschuwik".
Reimer
schrieb am 10.08.2008, 19:30 Uhr
Iejän Ziehlweis
Det Schaģģekästche muncher Fraa
(frähr wor et net esi wä na!)
set wä e Schaģģen-Owdiel aus
än em moderne Worenhaus.

Fur jeden Ulåss uch jed Klied
sä zielbewåsst zem Äkuf giht
und oocht deråf, dått är Geschäch
mät deem der åndern äs net glech.

De Kuflåst wid nor ägedämmt,
wonn't Schaģģekästchendirrche klämmt,
wel niche Plåtz mih äs nooch frå
fur Schaģģen, wädder åålt nooch nå.

Und wonn der Mån freecht, woräm hangdert
deer Poor se brocht, de Fraa sich wangdert
und sot, se hat gor net genach;
dråf ziehlt se wedder Schach fur Schach.

Und wä se färtich, sot se fromm,
sä kem åf zahn. Hie gliwt et kom.
Na sot se, wä dåt Ziehle giht:
Et senj nor dä, dä se uch drit.

Aus dem Gedichtbändchen "Wåt än der Ih passiere kån..."
der Ijel
schrieb am 10.08.2008, 20:20 Uhr (am 10.08.2008, 20:21 Uhr geändert).
Hallo Reimer!
Wun Tea denj Gedichter ålles hier eranner diist
wii kiift denj Bäjelchen noch iist ?
Doch wiis ech nea äm wot Tea Reimer hiisst:

Wer dichten will muss Reime finden
Wörter, Blumen, Sätze, Sträuße binden
Kronen flechten, Lorbeerkränze winden.
Will der Meister einen Preis erringen
muss harmonisch Ton und Rhythmus klingen.
Uch esi wegter---

Äm det verkiifen mochen mir es nichen Soarjen.
Ech dean schair oalles eranner wot ech hun.
Derwell ech liawen waren ech näst derfuer bekun.

Reimer
schrieb am 11.08.2008, 12:54 Uhr
der Ijel schrieb:
Hallo Reimer!
Wun Tea denj Gedichter ålles hier eranner diist
wii kiift denj Bäjelchen noch iist ?

Hallo Ijel,
et äs, wä wonn Ta Gedånke lïese keenst.
Ech hått mer esiwäsi vuergenunn, dått ich nor nooch dett leezt Gedicht aus dïem Bäjjelchen änt Forum dan, uch wonn et do (äm Bäjjelchen) nooch sihr vill deser Gedichter git. Sïel emmest dråf någrich senj, dro kån e det Siebenbuerger.de SHOP-PORTAL hä äm Internet uklicken und do erfïehrt e genaa, wä e ze desem Gedichtbändchen ku kån. Wonn dåt net klåppe sïel, direkt bä mir mälden.

Und na det Gedicht zem Owschlåss:

Verbä
Äm Åålder rutscht de Hues, de Brill,
zem Schlofe brocht em drå, vär Pill;
de Zånjd, dä håålde sich uch net
und eße kån em nor e ked.

De Schaģģe schlurfen, wel ze griß,
't äs ålles kåålt, gor näst mih hieß;
et trepst de Nos und trepst de Blos,
et äs verbä, 't äs näst mih los!

Aus dem Gedichtbändchen "Wåt än der Ih passiere kån..."

Hiesch Gress

Reimer
Wittl
schrieb am 11.08.2008, 13:13 Uhr (am 11.08.2008, 13:14 Uhr geändert).
Reimer schrieb: Ech hått mer esiwäsi vuergenunn, dått ich nor nooch dett leezt Gedicht aus dïem Bäjjelchen änt Forum dan, uch wonn et do (äm Bäjjelchen) nooch sihr vill deser Gedichter git. Sïel emmest dråf någrich senj, dro kån e det Siebenbuerger.de SHOP-PORTAL hä äm Internet uklicken und do erfïehrt e genaa, wä e ze desem Gedichtbändchen ku kån. Wonn dåt net klåppe sïel, direkt bä mir mälden.

Reimer, dåt kån net deng Ärnst seng! Wällt tea esi schniëll det Stejelchen wedder verlossen???
Tea kåst doch fiur eas ëus dem "Stegareif", oder mehr uch ëus dem Steigbügel "der Reimer" bleewen, oder wällt tea wäi der verwåndlengsfähich Ijel ålles än de åld Trunn spärren?
Dackel zea!!!!
Wällt tea bunkern, oder wäi??

Schued, schued!!!

Reimer
schrieb am 11.08.2008, 14:39 Uhr
Wittl schrieb:
.
Wällt tea bunkern, oder wäi??

Schued, schued!!!

Wittl, nichen Ånjst, mät Owschlåss wor nor dåt Bäjjelche gemient, ålsi dohär wärden ich hä näst mih brånjen.
Ånder Gedichter vu mir wärd Ir nooch ze lïese bekunn.

Hiesch Gress un åll, dä sich än desem Stejelchen "tummeln".

Reimer
Reimer
schrieb am 14.08.2008, 13:14 Uhr
Bräftåsch-Problem
Et hießt, en Bräftåsch dä gånz vol,
dä dräckt bäm Sätzen uch bäm Gohn;
en läddich åwwer, gånz gewäss,
dä dräckt esigor uch bäm Stohn.


Ze vill mol
De Weishiet, sot em ållgemien,
kitt, wonn em älder wid, bestämmt;
nor kitt det Åålder gånz ellien
bä enjde mihen, em erkennt.
Reimer
schrieb am 20.08.2008, 09:33 Uhr
De Moßienhiet
En Moßienhiet git't schär fur ålles,
dått em mät är äst meße kån.
Fur det Gewicht äs et det Kilo,
wonn em sich wecht, ow Fraa, ow Mån.

Äst Leichteret wecht em ä Gramm miest,
und äs dervun nor glått en Spur,
dro git et dett ååls klenner Ienhiet,
em dit e "Milli" nooch dervur.

Fur de Geschethiet hu Chinesen
vur iwwer 50 Johre schin
den "Zian" entdakt, mät dïem sä meßen,
wåt derr uch genner hot u Krin.

Wä dett der Honnes hått gehirt,
sot hie: "Na hun ech ierscht kapiert,
dått jed bled Prost, ow åålt, ow jang,
et broocht hot bäs zem Miliţian." (Milli-Zian)
Wittl
schrieb am 20.08.2008, 15:15 Uhr (am 20.08.2008, 15:46 Uhr geändert).
Reimer schrieb: dått jed bled Prost, ow åålt, ow jang,
et broocht hot bäs zem Miliţian." (Milli-Zian)


Bä’m Gedånken, dåt seng Spreesslenk en freeje keent wi „Luceafărul“ geschriwen hut,
word dem Chefen vun der Militz bong.
Hië zitiert sengen Subaltärnen zea sech;
-Zech ëussen åf de Stross en freech dåt Individuum wi „Luceafărul“ geschriwen hut!!
Noo eagefeer ener hålwen Steangt kit der Subaltärn nåss wä gebued,
åwer mät em zefriddänen Leecheln zeräck:
-Chef, et äs ålles erlädicht, die hut zeagegiën, dat hië en geschriwen hut.

Reimer,
entschäldich, ech bän mät den Uniformierten dertif net glat grään gewiësst ;-)
Reimer
schrieb am 22.08.2008, 20:41 Uhr


Än de 70-er Johren wor der Bundeskanzler Schmidt ä Rumänien ze Besack.
De detsch Wïerter senj hä ämdåt getrånt geschriwwen, wel de Moser esi zerhåckt åntwerten:

Der Kanzler-Besack ä Rumänien
Wä der Vurhång nooch äm Takt,
gåw et wennije Kontakt.

Kanzler Schmidt, wä ze Besack,
än der Tåsch munch e Gesäck,
gresst de Gard um Flachplåtz klor,
gånz korrekt åf Bleesch, und zwor:

"Bună ziua, dragi ostaşi,
am venit, să-mi văd de saşi",
und dro weter åf Germanesch,
wåt de Mosern klung gånz spanesch.

Dråf de Gard, schi lengst frustriert,
åntwert äm net zensuriert:
"Gu-ten Tag, Herr Kanz-ler Schmidt,
ger-ne kä-men wir auch mit!"

Nor, aus dïem word näst deraus,
bäs net do äm bleeschen Haus
der Ceauşescu word erschoßen,
und åf gengen åll de Stroßen.Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.