Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Reimer
schrieb am 25.11.2019, 10:02 Uhr
Desem Nober wår et egal, wåt em iwwer än sot, Hieftsåch hie word sått!

Det Schummbässken

Det Schummbässken, dåt äs dåt Stäck,
wåt än der Scheiw nooch iwrij bleiwt
vum Uepes odder Kache meer,
no diëm zem Schlåss em nemmi greift.

Et hießt bekåntlich, dått genaa
un diëm erkånt der Ustånd wid,
denn iwwer diën em wäddert sihr,
die sich det ållerleetzt Stäck nitt.

No desem hä na kån em son,
dått vuer er Scheiw, dä läddij äs,
do sätzt kom ener än der Neht,
bä diëm den Ustånd em vermässt.

Uch kån em son, dått vuer er Scheiw,
wo nooch zwee Stäcker iwrij sen,
do sätzen är äm dä eräm,
dä nooch mih Ustånd hu wä genn.

Bä 'r Fei'r en Nober dett uch hirt.
Äm Ställen åwwer dinkt hie, dått
'dett äs jo ålles Spännerå,
ech eße mich åf åll Fäll sått.'

Und läddijt ien Scheiw no der åndern,
bäs sått hie äs dro no er Zet
vun åll dië Schummbässkern natürlich,
denn norr vum Ustånd wid em't net!
Reimer
schrieb am 17.02.2020, 20:11 Uhr
Wåt der Wuhlstånd ålles mät sich brånjt:

Wuhlståndsfoljen
Hangd, dä git et långenhärr
åls Begliedung fuer de Let,
norr verändert hot sich vill
gåånz vun Ufånk härr bäs het.

Åls Beschätzer zwor gedoocht,
hot sich ä sihr ville Fällen
än der Zwäschenzet der Hangd
ämgestålt zem Spillgesällen.

Än de Schiel giht het 'sigor
munch en Hangd, dått hie do lihrt,
wä em richtij sich benitt,
ålsi - wä et sich gehiert.

Äs det Wädder zemlich licht
und der Fiffi zeddert tichtij,
schnållt em äm en worem Dak
åf de Räck, dåt äs gorr wichtij.

Bäs vuer net ze långer Zet
wor't mät Futter fuer den Hangd
iefåch, doch äm Wuhlstånd frässt
hie norr nooch, wåt uch gesangd.

Brocht äm Åålder hie Diät
weje senjer Gålleblos,
mess det Futter kreeftij sen,
net meer wåt norr aus der Dos.

Äs der Hangd dro noo 'n poor Johren
ägeschlofen, hot senj Rah,
dan är enn uch än de Zeddung
mät er Diedesunziej na!

Jeder kå‘ vun desem Leetzten
hålden uch senj Mienung hun;
åf en Fiffi-Diedesunziej
wer em fräher näckest kunn!

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.