Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Reimer
schrieb am 09.10.2008, 20:58 Uhr (am 09.10.2008, 21:16 Uhr geändert).
Äm Härwest äs de Zet zem Biemcher sazen.
Und wel de mieste vun de Liësern de Sozialismus sälwest erliëwt hun und wässen, wä et damols äm de Årbetsmoral beståålt wor, kån em hä weter angde liësen, wä dåt ze diër Zet funktioniert hot:

Biemcher sazen åf Sozialistesch
Äm Sozialismus gåw't de Norm,
dått ålles lufe sil konform.
Wä dåt dro funktioniert äm Gånzen,
kån hä em sähn bäm Biemcherflånzen,
und dått et owlieft äwåndfrå,
wid dåt gemåcht vun ärer drå.

Der Ierscht, die griëwt, der Zwet sazt än,
der Drätt scherrt za und tritt deräm
de Iërd dro feest mehr nor e ked.
Und no er Stangd reest em en Zet.

Bäs här wor et de Theorie,
de Praxis åwwer geng esi:
U munchen Dajen wor'n net drå,
wonn enner brocht fur hieme frå;
dåt hess, dått vun diën zwennen dit
e jeder nor, wåt äm Normbach stiht!

Nåhm frå der Mättelst fur derhiem,
wor't iefåch fur dä ånder zwien:
Der Ierscht, die grew, der ånder dro,
wel, wä gesot, der Zwet net do,
schurr za det Looch und zwor behånjd.
Dro gåw et Reesten ohnen Ånjd.

Uch wonn der Ierscht emol nåhm frå,
sälwst die, die enj de Nummer drå,
wor't Resultat gewihnlich dett,
wä em hä angde weter set:

Um Owend äm Bericht em fånd
den ugeflånzte Buumbestånd.
Doch arne suel, und sich dro luewt,
die, diëm sä håtte "schwårz" verkuuft
de Biemcher - nor aus Egoismus.
Säht: Dåt äs richtich Sozialismus!!
Wittl
schrieb am 12.10.2008, 21:31 Uhr
Reimer schrieb: Äm Härwest äs de Zet zem Biemcher sazen.
Und wel de mieste vun de Liësern de Sozialismus sälwest erliëwt hun und wässen, wä et damols äm de Årbetsmoral beståålt wor, kån em hä weter angde liësen, wä dåt ze diër Zet funktioniert hot:

Biemcher sazen åf Sozialistesch
Äm Sozialismus gåw't de Norm,
dått ålles lufe sil konform.
Wä dåt dro funktioniert äm Gånzen,
kån hä em sähn bäm Biemcherflånzen,
und dått et owlieft äwåndfrå,
wid dåt gemåcht vun ärer drå.

Der Ierscht, die griëwt, der Zwet sazt än,
der Drätt scherrt za und tritt deräm
de Iërd dro feest mehr nor e ked.
Und no er Stangd reest em en Zet.


Uch mir mossten åls Schüler Bïmcher saatzen, Kukurutz uch Weemeren uebreechen,
mer hun dåt dron "de sanchi" ...MUNCĂ VOLU MUSAI" gehïßen..
getkiss
schrieb am 13.10.2008, 10:59 Uhr
[q=6061|Wittl...Uch mir mossten åls Schüler Bïmcher saatzen, Kukurutz uch Weemeren uebreechen,
mer hun dåt dron "de sanchi" ...MUNCĂ VOLU MUSAI" gehïßen..

so, wie beschrieben, kann man Kinderarbeit als "erzieherische Maßnahme" vom Regime darstellen.
Nach dem die Kinder das gelernt haben, ist dann der nächste Schritt zum "Arbeitslager im Archipel Gulag" nicht mehr weit...
hein
schrieb am 13.10.2008, 18:12 Uhr (am 13.10.2008, 18:13 Uhr geändert).
Ech hun uch iwer 10 Johr "Krumpirnferien" gehot, aldïst bäs spet än den Oktober ännen. Åwwer um ëländesten wor et, wä ech mät Schïlkängden Sedderoppen züchten most. Zerirscht wor et en Zoindhulzschachtel voll klenen schwårzen Åchern, derno schwårz Roppcher, ïn Däsch vol, zwïn Däsch.. zwïn Klåssenrem, zerletzt de gånz Schïl vol mät den eklijen, waißen, fätten, gefrëßijen Roppen. ßkrrz, ßkrrz klung et, wonn se en Sponn grïß woren. Se breochten ängden fräsch
Maulbeerblädder, drejen, end et gåf net geneach Bïm.
Reimer
schrieb am 15.10.2008, 09:17 Uhr
Det Wittl schriw:
Uch mir mossten åls Schüler Bïmcher saatzen, Kukurutz uch Weemeren uebreechen,
mer hun dåt dron "de sanchi" ...MUNCĂ VOLU MUSAI" gehïßen.


Der Ausdrack muncă volumusai hot mer esi gat gefållen, dått ich dess Zelle geschriwwen hun:

Uch dett gåw et äm Sozialismus
Äm Sozialismus, wä em wieß,
woren äm Härwest åf dem Feeld
gorr villmol Schüler klien uch griß,
dä årbete fur niche Geeld.

Uch Bürokrate sååch em do,
dä nichen Ahnung håtte vun
der Feeldårbet, doch mosste sä
zer muncă volumusai kunn.

Ow et bäm Kukurutz, ow et
mehr än de Krumpiren uch wor,
derr sozialistesch Bledsänn word
trotzdeem gemåcht vu Johr ze Johr.

Det Resultat vun desem ållem
dåt kennt em. - Gat, dått dett verbä!
Der Sozialismus äs erläddicht,
und mir se frih, dått mer na hä.
Reimer
schrieb am 17.10.2008, 20:15 Uhr
Empfiehlung
Bäm Wenjhändler e Mån klopt un,
wel hie vun deem en Rot wäll hun:
Wåt wed hie ååls Gedrink äm roden
bä'r "Zah-Johr-Hochzet-Fei'r" zem Broden.

Der Händler åntwert äm direkt:
"Dåt giht vum Rampasch bäs zem Sekt,
nor messe Sä ellien ermeßen,
sål 'm feiern - odder mih vergeßen?"
Reimer
schrieb am 21.10.2008, 14:44 Uhr
Kännt er ich nooch erännern, dått vur 3 odder 4 Johren ä Südostasien, besangders än Hongkong, en schwer Krånkhiet mät dem Nummen SARS ausgebrooche wor, un diër vill Let gestorwe woren?
Damols hun ich dese Värzeller geschriwwen:

Knåpp Unziech
Ken Hongkong fluch åf Fråersfessen
e Mån, und suel dåt bätter bessen.
Ustått en Fraa huelt hie sich SARS,
kurtsch dråf lås em vun äm: DAS WAR'S!

Ich giën za, dått dess Zelle schin e wennich makaber senj, åwwer gelåcht hun dennich är vill deriw!
Reimer
schrieb am 26.10.2008, 14:03 Uhr
Wel mer na schi bä er Krånkhiet senj, hä nooch e Wärschke vun em Oorzt:

Villen Dånk, Härr Dokter
Et giht e Mån zem Oorzt, net krånk,
und sot em iefåch: "Villen Dånk!"
Der Oorzt de Mån genaa beset,
erkennt en åwwer trotzdem net;
sot dro, dått Dånk net nidich så,
wel hälfe wed nor Årzenå.

Doch mässtraesch, der Oorzt froocht därw,
ow hie Patient wer - odder Ärw?
Wittl
schrieb am 26.10.2008, 15:10 Uhr (am 26.10.2008, 15:11 Uhr geändert).
Reimer schrieb: Wel mer na schi bä er Krånkhiet senj, hä nooch e Wärschke vun em Oorzt:

Villen Dånk, Härr Dokter


„Nå ësi“ wederhiult der Uërzt, „däi giël Pulvercher se fiur de Muëġen, däi riude kën de Liëwerschwalleng, däi wëissen fiur't Harz. Hu sä alles verstaonden?“
„Härr Dokter, ech schiun, hoffentlich wässen uch de Tabletten wuër se gehiiren.“

S"ä"rvus

Reimer
schrieb am 27.10.2008, 08:56 Uhr
Det Wittl schriw:
„Nå ësi“ wederhiult der Uërzt, „däi giël Pulvercher se fiur de Muëġen, däi riude kën de Liëwerschwalleng, däi wëissen fiur't Harz. Hu sä alles verstaonden?“
„Härr Dokter, ech schiun, hoffentlich wässen uch de Tabletten wuër se gehiiren.“

Aus diëm hun ech dess Zelle gemåcht:

Retselhåft
Der Oorzt, die gitt dem Nober Misch
Tabletten, und zwor dråerlå,
dått hie, der Misch, wonn et norr giht,
wid senje Krånkhiete bååld frå:

De rit äs fur de Liëwer, dä
durch det vill Soffen äs lädiert,
de weiß, dä angderstätzt det Härz,
dåt äs äm Rhythmus sihr gestirt.

De Moģen, sot der Oorzt dro nooch,
behåndelt hie mät Nummer drå,
dåt äs en Kapsel, auße bloo,
derza en deier Årzenå.

Dett ålles hot der Misch verstaunden.
Norr äst bäs het hie net kapiert,
wä jed Tablett do än diëm Dankeln
erkennt de Ställ, wor gehirt!
Reimer
schrieb am 01.11.2008, 20:49 Uhr
Dewis
E Bärler wid gefroocht bäm Zoll,
ow hie Devisen hat: "Jawoll,
de ienzich, dä mir nemmend nitt,
äs, dått en åndrer mir äst gitt."
Reimer
schrieb am 08.11.2008, 13:59 Uhr (am 08.11.2008, 16:22 Uhr geändert).
Lånk uch lenker
Da't licht es geng, dåt hießt, da Nit,
net jeden Dåch et gåw uch Brit,
woord schmol uch lånk munch e Gesicht.
Äm Wuhlstånd, het, wo't nemmi licht,
wid lenker bä de mieste jehrlich
der Hueserämen - wåt gefehrlich!
Wittl
schrieb am 08.11.2008, 18:58 Uhr (am 08.11.2008, 19:00 Uhr geändert).
Reimer schrieb: Lånk uch lenker
..............
wid lenker bä de mieste jehrlich
der Hueserämen - wåt gefehrlich!


Reimer,
än Detschlaond driiht uch der Båflïsch-Såks de Hiusen anġderm Bëuch...
ëusser diëm äs et jo bekoant dat;
"de Schlanke se modärn..
de Däcken hut em gärn"...
Reimer
schrieb am 09.11.2008, 13:42 Uhr (am 09.11.2008, 20:42 Uhr geändert).
Det Wittl schriw:
Reimer,
än Detschlaond driiht uch der Båflïsch-Såks de Hiusen anġderm Bëuch...
ëusser diëm äs et jo bekoant dat;
"de Schlanke se modärn..
de Däcken hut em gärn"...

Hallo, ir åll,
des Wittl senj Wärschker se gat uch låstich und sächer villmol zatrefend.
Åwwer de Totsåch mät dem enj lenker wärdenden Hueserämen kån ennem schin ze dinke giën, besangders wonn em iwwermeßich däck, jånjer Let odder Känjd set. Wåt wid mät deen emol?
Ech wäll net "Schwårzmolen" odder "Schwårzsähn", norr son, dått der Wuhlstånd net norr Gadet mät sich brånjt, uch dått en gat Portion Sälwstdisziplin zem Ålldåch gehirt. Et wid vill vun Zivilisationskrånkhiete geriëdt, åwwer besangders dä Let riëden deriw, dä do 'siwäsi nichen Problemer hun. Und åf det "net åfgeklert senj" kå sich nemmend ausriëden. Wie liëse kån, die kå sich dokumentieren, wonn e wäll!
Ech wäll uch dem Båflieschsåchsen de Låst um Eßen net verdärwen, ich ställen norr feest; wä än de foljende Wärschkern, dä norr en Diel aus em åndern Gedicht vu mir senj:

....Bä jedem Trefen åwwer wid
uch ägedron mät Åppetit,
wåt em erkennt bei munch er Scheiw,
wo 'n Tuppes Eße griß uch steif
äs åfgetermt schär zem Erferen,
wä wonn do Settebrädder weren!

Bä deen, dä dett enjde bedreiwen,
de Folje gor net lång ausbleiwen:
Det ierscht de Rämen em noleet,
dro wid en Zwickel ägeneht.
Und wonn dett ålles nästmih brånjt,
de Fraa mät Schneddertricks um Ånjd,
dro wid en nå Hues zageloocht.
Beim Eße wetter - näst gedoocht!

Det Resultat låt åf der Hånd:
Denn wonn em kretzich set durcht Lånd,
froocht em sich, ow es deemneechst droht
beim Hueserämen en nå Mod,
wel em deen hånjdenhärr nor set,
wonn't gat giht, setlich nooch e ked.
Genaa gesähn, ställt feest em bååld,
dått vur - der Boch en zadakt håålt!

Ech wäll den Ziechfånjer net hiëwen,
norr dåt beschreiwen, wåt äm Liëwen
sich owspillt håålt än deser Zet.
Der Wuhlstånd, kån em son, brånjt net
norr Hiëschet mät sich; und net gat
äs't, wonn de Känjd, schi wä Mihlsak,
schlapen e Liëwe lång dä Låsten
zwäschen dem Oorzt uch dem Eiskåsten....

Ålsi nooch emol: Ech wäll nemmestern ärjern odder belihren, ich ställen norr feest!
Reimer
schrieb am 21.11.2008, 13:23 Uhr
Manche Patienten, besonders Pessimisten, stellen bei sich eine düstere Diagnose, schon bevor sie zum Arzt gehen und sind dann froh, wenn der ihre Diagnose nicht bestätigt, d.h.wenn sie sich geirrt haben.

Doch gibt es auch den Fall...


Fååltsch Diagnos
Munch enner ställt ååldiest bä sech
en Diagnos, wid gåånz verråfft;
und sot der Oorzt: "Dåt stämmt jo net!",
språnjt hie vur Fråd schär än de Låft.

Wonn et esi äs, dron äs't gat,
dått bäs zem Schlåss der Oorzt hot riëcht.
Norr, wonn em sich emol genaa
deen åndern Fåll uch iwwerliëcht,

dått sich der Oorzt geerrt hot, und
dett kå betrefen åll vun as,
dro kån et senj äm lichste Fåll,
dått bååld deråf - em beißt änt Gras!

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.