Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

der Ijel
schrieb am 22.08.2008, 21:32 Uhr
Der Heinemann wor uch iist drun
hun dot deamols mätbekun.

Bestold worde mir dea zem skandiiren
uch åls Sportler åfmarschieren.

Äm Chor krisch em dron Heinemann,
ereos kum åwer Heine nam.
Reimer
schrieb am 26.08.2008, 20:09 Uhr
Äschrinken
E jånjer Mån, däck iwwerdriwwen,
ämdåt mät sech gorr anzefridden,
versäckt mät "dajlich Sport ze måchen",
äst owzenïen vu senjem Båchen.

Nor, der Erfolch, uch mehr wä klien,
bleiwt aus, der Vursåtz bleiwt ellien,
wåt än, de Mån, zem Dokter dreiwt,
dått die äm uch nooch äst verschreiwt.

Der Oorzt än vur de Wohrhiet ställt
und sot, wåt hie ååls richtich hält:
"Bewejung äschrinken äs beßer,
und zwor mät Lefel, Gåffel, Meßer!"
Reimer
schrieb am 30.08.2008, 09:34 Uhr
Geschminkt Memoaren
Munch enner dinkt, wonn hie äs älder,
äm än - uch un äm villet kälder,
Memoare schreiwe wer senj Zïel,
dått jeder no äm wässe sïel,
wåt hie, der Åålt, ä senjem Lïewen
geschåfft, gewïest äs, most erlïewen.

De mieste vun dïe ville Schreiwern
(bä Männern äs et wä bä Weiwern)
dåt schreiwen, wåt sich zagedron,
wä't wor äm Lïewen - 'sizeson.

Ååld emmend, ow et Mån, ow Fraa,
nitt et bäm Schreiwen net genaa:
De Äbeldungen explodieren,
äm sich ze re-habilitieren.

Et wangdre sich deriw dro vill,
wo se dåt lïesen durch de Brill,
wel sä vum Schreiwer åndert wässen,
ååls wåt se hä na lïese messen.

Em set, wie mih wäll vu sich ziejen,
die mess de Wohrhiet gorr verbiejen!
Wittl
schrieb am 30.08.2008, 13:08 Uhr (am 30.08.2008, 19:55 Uhr geändert).
Reimer schrieb
Et wangdre sich deriw dro vill,
wo se dåt lïesen durch de Brill,
wel sä vum Schreiwer åndert wässen,
ååls wåt se hä na lïese messen.

Em set, wie mih wäll vu sich ziejen,
die mess de Wohrhiet gorr verbiejen!
Cha, cha, do segt em't weder; esi klinzich äs de Wält.
Em mess hålt bä der Wohrhit bleewen,
uch net e sefelt Tummhiit schreewen.
Gånz iifåch; net mih iwerdreewen...
Mer wässe jo wohär mer kunn
en hiiren's doch munch Lijen un...
nfu
S"ä"rvuswww.drabenderhoehe.de/home.htm?homepage2003_4.htm
"Siebenbürgisch-sächsischer Nachmittag mit Liedern und Gedichten....
31. August 2008, 17.00 Uhr im Vereinsraum des Hermann-Oberth-Hauses.
Das Programm beinhaltet:
Sächsische Lieder, .....begleitet am Akkordeon von Hans Otto Tittes .....
Hans Otto Tittes liest aus seinen Gedichtbändchen: "Wåt än der Ih passiere kån" (Was in einer Ehe alles passieren kann) und "Ållerlå quer durch det Lïewen" (Allerlei, quer durch das Leben)"


Mensch Reimer,
du hast ja einen vollen Terminkalender, hoffe du bist nicht allzu müde um uns im Forum zu besuchen.
;-)
Reimer
schrieb am 02.09.2008, 20:34 Uhr (am 02.09.2008, 20:36 Uhr geändert).
Wittl schrieb:
Mensch Reimer,
du hast ja einen vollen Terminkalender, hoffe du bist nicht schon müde um uns im Forum zu besuchen.


Nun, Wittl, das mit dem Terminkalender ist übertrieben, aber ich habe volles Verständnis für Ironie;
wer "austeilt", sollte auch "einstecken" können!

Konjunktur-Späjjel
De Fraaeklieder ställen dor
gewihnlich uch de Konjunktur:

Wo licht et giht de miesten, dron
sich schär åll wiëjen Nit beklon,
dro senj de Fraaekerrler lånk
(bä schebich Fessen - Gott så Dånk).

Und giht et åfwärts, sälwst zem Schenj,
dro kån em iwwerål glech sähn,
wä kurtsch der Kerrl, wie hat gedoocht,
uch lånk de Fess wärd'n iwwer Noocht!
Reimer
schrieb am 10.09.2008, 09:49 Uhr
Acht Tage war der Reimer weg,
nun ist er hier mit einem Gag:

Der schwårz Unzach
E jånjer Mänjsch, schi leicht "verdorwen",
borcht, wel se Grißvoter gestorwen,
sich vun em Frängd e schwårz Gewånd
(åls Unzach nooch beßer bekånt).

Der Frängd verlångt bååld dråf se Stäck,
den Unzach, wel en brocht, zeräck.
Åf dåt der Ierscht sot zemlich lies:

"Me Frängd, ech - ihrlich - gor net wieß,
wä ech et iejentlich sål son,
ta kås den Unzach nemmi dron,
und Schuuld äs nor der Åålt derun,
hie hot en nemlich sälwest un."
der Ijel
schrieb am 10.09.2008, 10:07 Uhr
Acht Tage war der Reimer weg,
nun ist er hier mit einem Gag:
-uch der Ijel as nea wedder drun
meer wor e laenger har dervun.

Mensch Otto!
kam mer mochen en Liaseng zesummen am Erasmuskafeê an Harmestoadt--- ech ban em af der Spur
Hiische Gross, der Ijel
Reimer
schrieb am 13.09.2008, 12:26 Uhr
Ärw-Ånkel
E Mån bekitt åls Bräf e Schreiwen
vu senjem Neffen, dått die bleiwen
nooch gärn äm Urlew wiël, nor Geeld
wer dåt, wåt äm um mieste fehlt.
Trotzdeem e sport und schleft äm Gränen,
en 1.000 Mark-Schenj kent äm dänen.

Der Ånkel kennt sich diën, die schreiwt,
und grißzäjjich änt Shäpp nooch greift,
schäckt 100 Mark äm Bräf åls Schenj,
uch nooch den Tipp "Dränk Moost stått Wenj",
und dått em Nullen, wåt net nå,
bä hangdert zwo nor brocht, net drå!
Wittl
schrieb am 14.09.2008, 02:45 Uhr (am 14.09.2008, 02:46 Uhr geändert).
Reimer schrieb: Ärw-Ånkel
Der Ånkel kennt sich diën, die schreiwt,
und grißzäjjich änt Shäpp nooch greift,
schäckt 100 Mark äm Bräf åls Schenj,
uch nooch den Tipp "Dränk Moost stått Wenj",
und dått em Nullen, wåt net nå,
bä hangdert zwo nor brocht, net drå!


Reimer,
ech kaon net verstohn wåt die knëuserig Ålt mät sengem ville Geld noch viurhut...
hië gïht siwasi bårbes hopp...
Verrot mer, bitte;
hut hië viur sich noch en Hëus ze kïfen, oder spuërt der Uërem fiur en däcken Mercedes?!
;-)
Reimer
schrieb am 18.09.2008, 08:50 Uhr
Hallo Wittl,
esi genaa wieß ech dåt net, åwwer Te hos schi Reecht, dått det Stärwhemd (ech wieß net, wä em det "Leichenhemd" åndersch hießt) nichen Shäpper hot.
Dåt wor wohrschenglich uch enner aus diër Generation uch mät diër Äställung, dått em enj uch iwwerål ändielen uch spore mess.
Villecht äs et em åwwer uch esi ergången wä diëm aus dem foljende Gedicht, dått åll senj ersport Såchen emol än de Container wåndern:

Rentnergläck
Åls Rentner mess, dervur wor't Broch,
em nemmi änzähn senje Boch,
em kå sich zieje, wä em äs,
Klamotten dron, dä em vermässt
åll Johr dervur, se net gedron,
wel, no der Fraa, se net gat stohn.

Speziell fur Årbeden äm Goorten
diër Plunderstäcker åf ient woorten:
Em dit munch Hemd uch Hues nooch un,
dä frähr nor undeet en Zegun,
uch Schaģģen dit em u gånz gärn,
dä em zwor schlurfen hirt vu fär'm.

Em sport, wä wo gånz griß de Nit.
Doch ennes Dåģes kitt der Did,
dinkt nemmol drun, ze frejen, ow
em Zåddern owzedron hat nooch.

Hie huelt ient ow. - Klamotte wåndern
zem Müll såmt Schaģģen uch munch ånderm;
et wid mih Plåtz äm gånzen Haus -
nor äs ucht Rentnergläck dro aus.
Reimer
schrieb am 23.09.2008, 14:18 Uhr
Owgewiërt
Det Ankelche freecht senjen Opa,
wåt dett uch gennt, ucht ånder hießt,
wel ät ze liësen ugefången,
nor de Bededdung kennt net miest.

Der Grißvoter erklert gorr gärn,
nor no dem Eßen, wonn hie schleft,
kitt villmol dro die klinzich Fråtzen
und stiërt än grod bäm Schlof-Gescheeft.

Äm dennich agestiërt ze schlofen,
måcht hie en Zerrel un de Schnåpp,
åf diëm stiht klor uch griß geschriwwen
Gånk, freech denj Oma - nor deråf.
Reimer
schrieb am 27.09.2008, 13:33 Uhr
Äm bä de Känjden ze bleiwen, hä äs nooch e Gedicht:

Genaa Åntwert
Vur Johren än er zweten Klåss
der Mischi wor äm Reechnen drun,
e suel son, wevel drå Mark senj,
wonn zwo vum Voter dor nooch kunn.

"Drå" sot hie. - Dråf der Lihrer kurtsch:
"Stämmt net. Dink no. Nomm der nooch Zet!"
"Härr Lihrer" sot der Jang, "dåt stämmt,
Sä kenne menje Voter net!"
hein
schrieb am 27.09.2008, 15:43 Uhr (am 27.09.2008, 15:43 Uhr geändert).
der Ijel schrieb: Der Heinemann wor uch iist drun
hun dot deamols mätbekun.

Bestold worde mir dea zem skandiiren
uch åls Sportler åfmarschieren.

Äm Chor krisch em dron Heinemann,
ereos kum åwer Heine nam.


Wä der Karl Carstens zea Besäck wor än der Zet vun dem cel mai ciuruit om al poporului, do soten as blesch nëiber: "A venit preschedintele vostru".
Reimer
schrieb am 01.10.2008, 08:37 Uhr
Entwäcklung
Bäs em lihrt riëden, brocht et Johr.
Nor wiëst munch ennem schi groo Hoor,
bäs hie kapiert mät no uch no,
wonni em schwecht - besangders wo.

Uch Liëwenskonst
Zer Liëwenskonst gehirt de Gow,
uch mät diër Ledden auszekunn,
dä em äm Ställen hießt nor "Schof",
mät diën am Grangd - em näst wäll hun.
Reimer
schrieb am 04.10.2008, 20:35 Uhr
Uch nooch emol deser kurtsch Wärschker:

Munch Rentnerschäcksål
De gåånze läwen Dåch näst dan
äs schwer, und måcht uch nichen Spaß,
doch ugenehmer ållemol,
wä wonn em jang schi beißt änt Gras.

Erfolchs-Niëwewirkung
Wie et äm Liëwen ze äst broocht,
die wid bewangdert uch geoocht;
nor hot hie, wel net frässt nor Kedder,
uch månjdestens esevelt Nedder!

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.