Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Reimer
schrieb am 10.11.2017, 10:19 Uhr
Åf en Termin bä em Fåchoorzt mess em hetzedåch munchmol Wooche lång woorten.

Stress um Telefon
Äs em krinklich hetzedåch
und derza zem Fåchoorzt mess,
nå, me Läwer, låss der son,
bäs em dor kitt, äs't e Stress!

Denn, wä jeder et jo wieß,
ohnen en Termin lieft näst,
uch wonn ta mienst vun der sälwst,
dått te schär um Leezte bäst.

Wonn em endlich dro emol
durchkunn äs um Telefon,
hiërt em iërscht vum åndern Ånjd
en zoort Stämm det Foljend son:

"Se Sä Kassepatient,
dräcke Se åf 1 emol.
Wonn Är Fåll en Nietfåll äs,
dräcke Se åf 2 zweemol.

Se Sä åwwer P-Patient
äs de richtich Ziffer 3."
(Wässt Ir, angder aas gesot,
äs dess Liedung änjde fråe.)

Dräckt em naa iefåch åf 1,
äs em åf der Ställ entsåtzt,
denn em hiërt norr ennen Ton,
wä em ahne kån: - Besåtzt!

No dem zwinzichste Versack
äs em echt genärvt dervun
und rofft voler Hofnung en
åndern Fåchkollejen un,

wo em wedder voler Wat
ålles mätmåcht wä zevuer:
Klingeln, woorten, dro - Besåtzt!
Scherrle keent em se naa guer!

Wonn em dett hot mätgemåcht,
dinkt em un dä frährich Zet,
wo em nichen Telefon
fuer Terminer brocht wä het.

Em geng norr zem Dorfoorzt zwor,
såß do vill mih wä en Stangd;
gåw't de richtich Medizin,
woord em miestens uch gesangd!
Reimer
schrieb am 03.04.2018, 09:22 Uhr
Äm Luuf des Liëwens ändern de Inträsse sich bei ålle Ledden:

Inträssewåndel
Dem klenne Känjd äs Spille wichtich,
et dinkt de gånzen Dåch norr drun
und driemt vu Spillsåchen, dä ät nooch
za diën, dä't hot, derza wiël hun.

Und nohier giht et än de Schiel dron,
det Liëwen do schin ärnster wid;
et måcht em Spaß, und dennich hoft et,
dått et naa båld uch Ferië git!

No Johre kitt et än de Jugend,
de Partnerwohl äs naa det Ziel,
em dinkt un Angderhåldung, Urlew
uch u Famieli schin zem Diel.

Dro kitt em no en poor Johrzahnten
unt Rentenålder noh erun,
em äs änzwäschen, sälwst ze zweet nooch,
mät Usprächen erower kunn.

Åls ålder Rentner dro no Johren,
dä'm dånk Tabletten norr erliëwt,
äs em schi frih mät nächstem Iërschten,
diën em åls ferder Ziel ustriëwt!
Reimer
schrieb am 24.08.2018, 09:39 Uhr
Dått em bäm Oorzt äm Woortzimmer lång woorte mess, äs jo en ållgemien bekånt Totsåch. Desem Patiente wor et åwwer ze bled worden und derbä kåm em foljend Idee:

Det Woortzimmer
Äm Woortzimmer bä jedem Oorzt
do se gewihnlich sihr vill Let,
dä brochen net norr e Rezäpt,
sondern derza uch nooch mih Zet.

Esi geng et uch dem Härrn Schmidt.
Die såß schi Stangden do und lås,
et såch em åwwer enj mih aus,
wä wonn åf än em hä vergåß!

Wä naa der nächst wor wedder drun,
erklung't:"Herr Schmidt" und hie glech leff;
gemient senj Nober åwwer wor,
norr die såß siëleraach und schleff.

Dråf kåm en ånder Härr, die geng
direkt zem Oorzt, wåt schebich zwor,
et stålt sich åwwer bååld eraus,
dått P-Patient die långhärr wor.

Wä die dro färtich, doocht der Schmidt,
naa kunn åwwer gewäss ech drun,
et woord näst draus, wel hånjd'n eräm
wor e Vertriëder änne kunn.

Hä riss dem Schmidt naa de Gedueld,
e geng und pickt bä "Wartezimmer"
e Stäck Papeier iwwert "Z"
und senjthiër stiht do "Warte immer".
Reimer
schrieb am 03.12.2018, 20:17 Uhr
Wonn em schin no Diät-Rezäpter koocht uch backt, dro sïel em uch genaa lïesen, dått et enem net esi giht wä desem Ihpoor:

Dåt hot em vum agenae Liësen
En Ihpoor, sihr däck ållebied,
sot sich: "Esi - dett nemmi giht,
mer messen owniëhn und zwor båld,
sonst wärde mir bestämmt net ålt."

Em kieft sich uch e Bach 'sigor,
do stoh Rezäpter fuer e Johr
mät vill Gerichten uch de Månj,
dä em beoochte sål gånz strånj.

De Diäte schmåcken und jed Mol
wid bieden uch der Moģe vol.
Und no zwe Menet åf der Wooch
verschlit et biede schär de Sprooch:

Stått en poor Kilo owgenuen,
hot jedet nooch drå zagenuen!
Entsåtzt list nooch emol de Fraa
e jed Rezäpt, dettmol genaa:

Do stiht nemlich bä Månj gånz klor,
dått fuer vär Let gemient dä wor!
gerri
schrieb am 03.12.2018, 21:33 Uhr

@ Bitte ner den letzten Satz vum Gedicht aff detsch, danke.
Reimer
schrieb am 04.12.2018, 14:22 Uhr
Hallo Gerri,
hier ist der letzte Satz wortwörtlich auf Deutsch:

-Dort steht nämlich bei Menge ganz klar,
dass für vier Leute gemeint die war!-
gerri
schrieb am 04.12.2018, 19:31 Uhr (am 04.12.2018, 19:34 Uhr geändert).
@ Danke,na wijs ech dat et en
Rezapt fer veier Personen Wor....
bankban
schrieb am 04.12.2018, 21:07 Uhr
Erinnert ihr euch an den "Ijel"? Der hat ja auch in Mundart gedichtet; ist schon paar Jahre her, dass er verstarb.
Reimer
schrieb am 12.02.2019, 20:10 Uhr
Än der Medizin git et vill Fåchrichtungen. Lieder git et åwer fuer dess nooch nichen Ausbeldung:

De fehlend Fåchrichtung
Fuer Stenner än der Gålleblos
uch Näre' git et långhär schin
Fåchärzt, und zwor sen dåt, wä 'm wieß,
Chirurgen än der Medizin.

Nobelpreis-Kandidat wer sächer
die Oorzt, die garantiert fuer dåt,
dått hie entferne keent dië Stien,
die ennem åf dem Härze låt!
Wittl
schrieb am 14.04.2019, 22:48 Uhr (am 14.04.2019, 22:53 Uhr geändert).
Bankban, klar doch, schön dass du Ijel (Adler) erwähnst. Erinnerst du dich auch an das letzeburgische Merenchen und die Ijel- Version?
https://m.siebenbuerger.de/forum/saksesch/1125-letzebuergesch-verzielt/seite3.html#forumid49553
Reimer
schrieb am 22.04.2019, 09:42 Uhr
Het set de Notre Dame lieder nemmi esi aus wä damols än den 1960-er Johren:

Frånziesesch-Siweberjesch Korrespondenz
Et wor äm 'n Nennzahnhangdertsiëßzij,
wä 'm set, vuer zemlich ville Johren,
wä nooch de mieste vun de Sibis
derhiem ä Siweberje woren.

Der Mischi wor damols nooch Schüler
und hått en Bräffrängd ä Paris!
Komm wor der iërscht Bräf gläcklich ukunn,
wor de Begiesterung gorr griß.

Der klie Pariser schriw vun: Notre Dame,
dem Eyffel uch vun åndere Paläst,
Champs-Elysées uch Arc de triomphe!
Begräffen hått der Mischi - näst!

Naa wor e sälwst um Nodinken,
wåt siël hie senjem Frängd berichten.
Villecht, dått åf der Kollektiv
bä än em wed vill Puikå züchten?

E froocht uch senje Voter, ow
hie fuer Paris en Åntwert hat?
Die, wätzij wä e enjde wor,
hått fuer de Jangen dett parat:

"Låss gressen den Napoleon,
dro wid et denjem Frängd båld klor,
dått mir äm Sozialismus sen
hånjderm Westen - hangdertfåfzij Johr!"
Reimer
schrieb am 10.05.2019, 08:51 Uhr
Wä verschieden de Gefähler bä der ien uch sälwen Totsåch se' kännen:

Zweemol bedauerlich
Zwien ålt Bekånten trefe sich.
Em riëd, tauscht Nåegeten aus.
Na mient der ien zemlich betrepst:
"Menj Fra verleet mich, - se zecht aus!"

Der ånder äs uch iwwerråscht,
e scherrelt det Hieft derza und sot,
ändiëm e 'm åf de Schuelder kloopt:
"Hat norr uch ech dåt Gläck gehot!"
Wittl
schrieb am 11.06.2019, 21:58 Uhr (am 11.06.2019, 22:00 Uhr geändert).
"det Johr messemer nea weder ke Rumänien fuehren, ech froan mich awer iwerhiift net"
"Cha, okay, wäräm fierst te dron mät?"
"wel ech mengen Mån net allien zähn lossen!"
"ach, gång iweren, huest tea etwa Ongst dat hié ser en Åndert faingt? Soa friuh, dron bäste'n los"
Reimer
schrieb am 27.06.2019, 10:08 Uhr
Derr Gebauer hot et däck hånjder den Ihren...

Gebauerniwwerlïejung

E Mån måcht Urlew åfem Lånd.
Åls Städder äs äm abekånt,
wåt åf em Bauernhof sich dit.

Wä e wedder emol eräm do stiht,
froģt de Gebauern hie: "Känne Sä
mir son, woräm de Hiënen hä
enj fräh åfstohn. - Wohär dåt kitt?"

Der Gebauer en logesch Åntwert git,
uch ohnen nozedinke lång:
"Nå, schlofe Sä 'mol åf der Stång!"
Reimer
schrieb am 16.09.2019, 10:46 Uhr
Dess zwien Diskutanten woren ålle bied ihrlij uch mät Humor gesejent:

Doppelsänn
Der Dokter Schmidt gewässenhåft
klert vuer OPs åf senj Patienten,
und sot en åls Anästhesist,
dått mårre sä beraajt se' keenten.

Än em Zwe-Bat-Zimmer emol
erkennt e ennen do schär net,
und zwor senje Bekånte Müller,
diën e schär jede Sangtij set.

No der Begressung, dä sihr härzlich,
der Dokter sot zem Müller ofen,
wåt diës senj Nober stutzich måcht:
"Naa brånjen ech Sä 'mol zem Schlofen!"

Der Müller låcht und sot zem Nober:
"Des Dokters Aussoģ, dä stämmt schin,
uch wonn e wennij iwwerdriwwen,
ech bän der Fårr - ä senjer Gemien!"

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.