Fabeln af saksesch

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

slash
schrieb am 02.11.2011, 19:46 Uhr (am 02.11.2011, 19:55 Uhr geändert).
‚Lierst ta mech, Slash, de Kårten liëjen,
uch liësen an dem Kaffeesatz?
Als Dunk bekist ta dro en Schmatz

Sibyl, tea mauchst de Lekt jo hiiß,
villecht witt siguêr emest biiß?
Verdihl gêriêcht de Chancen
der schmatzenden Avancen!
Äm Kaffeesatz ên Hoor zê fainden,
daut segt jo hegt siguêr ên Blainder!
Et äs dich nichen Zirkusstäck,
êm brëucht munchmol ê kitzi Gläck,
dermät witt uch dêt Kartenliêsên,
zê enem aulden Johrmertbiêsên!

Siguêr dêt Liêsên eus der Håund
oind äng mät enêm färrên Låund,
än diêm der Rechtum iint erschliit
sibauld êm iwern Dirpêl giit.
Det Hellsëin blëndet nor daut Hern,
welt äm net dektlich bët de Stern,
et stächt uch nichen Weangdêr drän,
uch villêt maucht net engdên Sänn.
Um biesten sich aff näst verstëifen,
dron kaun der Spaß geat wekter rëifen.
Sibyl
schrieb am 03.11.2011, 06:15 Uhr (am 03.11.2011, 06:17 Uhr geändert).
Verpufft,de Idee vum Nau-Orientieren,
vum Wohrsōn uch Hokuspokus lieren,
mat Kaffeesåtz uch Kårten liëjen.
Na hießt et, wedder iweliëjen!
Ohne Beschēftijung,
fueren ech zer Krēftijung
ewēch, fuir en Zegd,
påcken de Koffer noch hegd.
der Ijel
schrieb am 05.11.2011, 11:33 Uhr
Tea beherschst det Karte liajen Slash ?
dåt schafft Dräft end mocht menj Hoffneng fräsch.
Ech kēm jo gärren mat Sibyl,
äm det ze lihren än de Schiul.

Villech beku mir dron esi ereos,
wo der Knuppes stächt, det old Gebreos.
End doch dinken ech oald īst,
soll e bleiwen wo der Fēffer wiast,

denn äm Dialog uch äm Duell,
wor et mät äm en treorich Späll.
Theater spillen äs äm läw,
wonn hia når uch Spass drun häw.

Schlesslich bän ech net bekritt,
ech wīss dått hia uch wedder kit.
Ech tippen åf de Diagnose,
än desem Fåll Metamorphose.

Mät Sibyl uch mät Dir zesummen,
breochen mir es netz e schummen.
Viursicht når, dått det gluesera Kanjd,
es net zebrächt odder verschwanjd.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.