Festumzug des Heimattages 2012 (Robert Sonnleitner)

Festumzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen am 27. Mai 2012 in Dinkelsbühl.
Fotos: Robert Sonnleitner

 • Bild Nr. 1
 • Bild Nr. 2
 • Bild Nr. 3
 • Bild Nr. 4
 • Bild Nr. 5
 • Bild Nr. 6
 • Bild Nr. 7
 • Bild Nr. 8
 • Bild Nr. 9
 • Bild Nr. 10
 • Bild Nr. 11
 • Bild Nr. 12
 • Bild Nr. 13
 • Bild Nr. 14
 • Bild Nr. 15
 • Bild Nr. 16
 • Bild Nr. 17
 • Bild Nr. 18
 • Bild Nr. 19
 • Bild Nr. 20
 • Bild Nr. 21
 • Bild Nr. 22
 • Bild Nr. 23
 • Bild Nr. 24
 • Bild Nr. 25
 • Bild Nr. 26
 • Bild Nr. 27
 • Bild Nr. 28
 • Bild Nr. 29
 • Bild Nr. 30
 • Bild Nr. 31
 • Bild Nr. 32
 • Bild Nr. 33
 • Bild Nr. 34
 • Bild Nr. 35
 • Bild Nr. 36
 • Bild Nr. 37
 • Bild Nr. 38
 • Bild Nr. 39
 • Bild Nr. 40
 • Bild Nr. 41
 • Bild Nr. 42
 • Bild Nr. 43
 • Bild Nr. 44
 • Bild Nr. 45
 • Bild Nr. 46
 • Bild Nr. 47
 • Bild Nr. 48
 • Bild Nr. 49
 • Bild Nr. 50
 • Bild Nr. 51
 • Bild Nr. 52
 • Bild Nr. 53
 • Bild Nr. 54
 • Bild Nr. 55
 • Bild Nr. 56
 • Bild Nr. 57
 • Bild Nr. 58
 • Bild Nr. 59
 • Bild Nr. 60
 • Bild Nr. 61
 • Bild Nr. 62
 • Bild Nr. 63
 • Bild Nr. 64
 • Bild Nr. 65
 • Bild Nr. 66
 • Bild Nr. 67
 • Bild Nr. 68
 • Bild Nr. 69
 • Bild Nr. 70
 • Bild Nr. 71
 • Bild Nr. 72
 • Bild Nr. 73
 • Bild Nr. 74
 • Bild Nr. 75
 • Bild Nr. 76
 • Bild Nr. 77
 • Bild Nr. 78
 • Bild Nr. 79
 • Bild Nr. 80
 • Bild Nr. 81
 • Bild Nr. 82
 • Bild Nr. 83
 • Bild Nr. 84
 • Bild Nr. 85
 • Bild Nr. 86
 • Bild Nr. 87
 • Bild Nr. 88
 • Bild Nr. 89
 • Bild Nr. 90
 • Bild Nr. 91
 • Bild Nr. 92
 • Bild Nr. 93
 • Bild Nr. 94
 • Bild Nr. 95
 • Bild Nr. 96
 • Bild Nr. 97
 • Bild Nr. 98
 • Bild Nr. 99
 • Bild Nr. 100
 • Bild Nr. 101
 • Bild Nr. 102
 • Bild Nr. 103
 • Bild Nr. 104
 • Bild Nr. 105
 • Bild Nr. 106
 • Bild Nr. 107
 • Bild Nr. 108
 • Bild Nr. 109
 • Bild Nr. 110
 • Bild Nr. 111
 • Bild Nr. 112
 • Bild Nr. 113
 • Bild Nr. 114
 • Bild Nr. 115
 • Bild Nr. 116
 • Bild Nr. 117
 • Bild Nr. 118
 • Bild Nr. 119
 • Bild Nr. 120
 • Bild Nr. 121
 • Bild Nr. 122
 • Bild Nr. 123
 • Bild Nr. 124
 • Bild Nr. 125
 • Bild Nr. 126
 • Bild Nr. 127
 • Bild Nr. 128
 • Bild Nr. 129
 • Bild Nr. 130
 • Bild Nr. 131
 • Bild Nr. 132
 • Bild Nr. 133
 • Bild Nr. 134
 • Bild Nr. 135
 • Bild Nr. 136
 • Bild Nr. 137
 • Bild Nr. 138
 • Bild Nr. 139
 • Bild Nr. 140
 • Bild Nr. 141
 • Bild Nr. 142
 • Bild Nr. 143
 • Bild Nr. 144
 • Bild Nr. 145
 • Bild Nr. 146
 • Bild Nr. 147
 • Bild Nr. 148
 • Bild Nr. 149
 • Bild Nr. 150
 • Bild Nr. 151
 • Bild Nr. 152
 • Bild Nr. 153
 • Bild Nr. 154
 • Bild Nr. 155
 • Bild Nr. 156
 • Bild Nr. 157
 • Bild Nr. 158
 • Bild Nr. 159
x > <
...