Hilda Femmig

Link zum Video

Hilda Femming

Hilda Femmig, geb. Schuster

* 27. August 1926, Neudorf bei Hermannstadt

Hilda Femmig, geborene Schuster, besuchte das Mädchenlyzeum in Hermannstadt und das Seminar in Schäßburg. Anschließend war sie Lehrerin in Heltau, Neudorf bei Hermannstadt und zuletzt in Hermannstadt. Sie wurde 1979 pensioniert. 1983 ausgesiedelt, lebt sie heute mit ihrer Familie in Heilbronn.

Sie nahm an mehreren Mundartdichtertreffen teil und hat in Zeitungen und Sammelbänden publiziert.

Im Druck erschienen: Mode im Wandel der Zeit. Heilbronn: Selbstverlag, 2002.

Hilda Femmig liest in Hermannstädter Mundart mit Neudorfer Einschlägen.

Kontakt:
Hilda Femmig
Großgartacher Straße 228
74080 Heilbronn
Tel.: 07131/45370


Em bemäht sich

„Autorenlesung findet statt …“
stangd än dem Siweberje-Blatt:
As Doris hatt geroffen!
Denn säht, ät äs as Regisseur,
äm dåte kåme mer uch hiër
mät ase Verskern, Strophen …

As Doris gåw uch zer Zekt bekånt:
„Wonn der September kitt änt Lånd,
dro kunn uch mir zesummen,
än Nürnberg äm Hiemethaus
zer Dichterliësung mät Applaus!“
Na heid, ä Gottes Nummen!

Uch Seminar äs ugesoot,
do git em munch en gade Rot
as, sachseschen Autoren,
wä em de Wierter richtich schrëiwt ...
wat ängde problematesch blëiwt,
wel se verschiedä woren,
de Dialekter do derhiem:
En iejänen hatt jed Gemien!

As Hanni liet det Seminar.
Bernddieter schrëiwt de Kommentar
vun dem, wat än de Zegdung kitt:
Wä mir hä allen es bemähn,
de sachsesch Sproch sil wekter blähn
fir diën, die et zer Kenntnes nitt …

Dess zwee, se arbete genach,
datt uch erschinnen äs e Bach
mät munchem, wat mir dichten.
Et driet den Titel „Sachsesch Wält“,
uch fräherich Sachen et enthält,
af dä mer net verzichten!

Na, wä gesoot, em git sich Mäh,
end äs mät Lëiw uch Siel derbä,
datt em sich noch entwäckelt
ä Sproch uch Schräft uch esi fiert!
Em huet jo neckest ausgelihrt –
munch äst blëiwt noch verwäckelt …

Nodemm em giestich sich gestärkt,
huet em hiesch hemlich uch bemärkt,
datt na der Mueģen hangrich äs …
Mir hadde Kachen, Hånklich broocht,
Tokane as läw Doris koocht
uch Kaffee ken de Stress.

Em drånk sigor en Beecher Weng,
si datt mer couragiert na seng
vir asem läwe Publikum,
dåt sich et net verdresse less
uch sich gemåcht huet af de Fess
uch trå ze aser Liësung kum!

Mer dron net norr Gedichter vir,
denn det Programm wäll, bidden sihr,
net ennerlå norr brängen:
As Rosel, dåt e jeder kennt,
äs mät dem Fürther Chor präsent
mät Sängen uch mät Klängen!

Läw Publikum, äs et genehm,
dro säkelt ich na gånz bequem
end hoffentlich uch frådich:
Mer fehn nemlich richtich un,
ech iente måche mich dervun –
bye, bye – uch: Gott erhålt ich!


Läwer Bäsch
(aus dem Bleeschen: „Codrule, Măria Ta“ vun Mihai Eminescu)

Bäsch, wä bäst te kennenklich,
nomm mich af, ich bidden dich!
Angd’r er Längd, vum Wängd geschlon,
wil ech gärren nedderlån,
datt mich, gnedich ugenunn,
deffer Schlof sil iwerkunn.

Angder mengem Längdebuum
hiert ich dro bäs än den Druum,
läwer Bäsch, noch äng deng Stämm,
wächt mich kähl uch ugenehm,
wä se pespert ohnen Ängd
uch är iewich Liedche sängt …


No dem Kräch
(Nodichtung aus dem Bleeschen: „Când am vint de la armată“)

Wä ich mengen Uefschied nåhm,
aus dem Kräch här hiemekåm,
fånd ich niche Bässe Brit,
Motter, Voter woren diet.

Mengen Hiërd, dië fånd ich kålt,
än dem Stall de Üeßen ålt,
än dem Hof de Plach verroost,
mengen Acker gånz verwost.

End ich hiert vu mengem Läw,
datt et sich jo frängdert häw …
Nehm ich naa de Wält un Håls –
bät mer emmest Brit uch Sålz?

Awwer do vum ålde Buum
en poor Nutschen ich bekum;
gat, datt e äm Gorte stiht,
well det Liëwen wekter giht.


Fiëhrt e Wueģen senje Weech
(aus dem Bleeschen: „Trece-un car cu boi pe drum“ vun Emanoil Ionescu)

Fiëhrt e Wueģen senje Weech.
Üeßen doisen e gemätlich,
end de Räder kerzeln treech,
allent schenjt e wennich schlefrich.

Norr me’ Siehnen, dot verrafft,
äs en ånder Stroß gegongen,
dä mich ze dem Haiske schafft,
wo as Läw hatt ugefongen.

Klappt unt Fenstern, hemlich norr:
Måch mer noch iest af, Marie!
Doch vergiëwens, äm „pridvor“*
ziecht sich nemmest, nemmest mih …

* „pridvor“ (rum.): offene Laube, dem Haus vorgesetzt.
» Übersicht Mundartautoren

Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.