Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 17.02.2012, 10:48 Uhr (am 17.02.2012, 10:56 Uhr geändert).
Det Glechgewicht

Der läw Härrgott wor en Zekt long eus dem Paradies verschwangden. Wä hie wedder zräck wor, froocht en der Petrus no dem Gräångd:

"Säch, Petrus, ech wor än Siweberjen end hunn do de Sachsen ugesiedelt. Alles äs äm Glechgewicht." Daut wuhl der Petrus ewenich genäher wässe, alsi måsst der läw Härrgott et em erkleeren:

"Te messt nor mät den Dannerschmartern Kontakt afnien. Dä sen hiesch, fleißich, striëfsem uch hälsberiet."

"Daut äs cha än Iudnung, Härr, awer wo äs det Glechgewicht?", wuhl der Petrus wässe.

"Äm daut ereuszefånjden, messt te dich mät den Longenduelern än Verbånjdung säzen..."


P.S. Det sälw hätt uch mät den Klischiëlkern, Fräenderfern, Mäschnern uch vill underen Gemiene passiere kenne. Freecht sich når, af weller Sekt vum Glechgewicht se wore...
kokel
schrieb am 04.03.2012, 08:57 Uhr
Faulsch verstūnde

Der Fichemisch hått et net leicht. Seng Schwijjer wunnt äm glechen Heus end mosst ängden det liëzt Wiurt hun uch daut iwer vill Gohr. Der uerem Misch erdrauch seng Lōs mät Gedūld end schless dä Auld än en jēd Gebiët än, awer beschtemmt net, am er nōch en lunk Liëwen ze wänschen...

Un em Morjen wor der auld Dråchen ändlich diut. No-m Begräfnes bliff der Misch mät dem Tenno, senger Frää, nōch en Well fiur dem fräsche Grääf end deht esi, åls wid e treuren.

Befiur e sich åf den Hīmwiëch maucht, soht hië esi bälīfich:

"Åch Muetter, ech haw ech garre nōch īst gesahn."

Genäh än diëm Moment griwwelt en Mūtruff (Maulwurf) än der fräschen Iërd. Der Misch erfērt sich end versäckt seng Riëd richtich ze ställen:

"Awer Muetter, miat dem mient ech chia e Wiëdersahn åf giëner Wialt!"
Struwwelpeter
schrieb am 04.03.2012, 11:55 Uhr
cha, cha, kokel,
- der Hellijeschenj des Schenghellijen -
Verglechbor mät
det gånz Johr de Pille niëhn,
uch um Chrästdooch sänjen: "Ihr Kinderlein kommet...."
kokel
schrieb am 06.03.2012, 09:56 Uhr
Struwwelpeter: Denj Verschikeltchen äs cha låstich, awer wåt huet et mät dem Misch uch senjer Schwijjer zedian?
Struwwelpeter
schrieb am 06.03.2012, 17:29 Uhr (am 06.03.2012, 17:30 Uhr geändert).
Denj Verschikeltchen ..., awer wåt huet et mät dem Misch uch senjer Schwijjer zedian?

Ei Kokel, dermätt wuel ech det Schenghiëlich (de Doppelmoral) un em wegderen Beispall erkleeren.
Wä sonst definierst ta det Verhålden vum Misch?
Påsst nett? Geschinkt!!
Wittl
schrieb am 06.03.2012, 22:21 Uhr
verstruwwelt Pitz, hiir mol, wat net passt wird ifach passend gemåcht :)

Kokel, tea schreewst mät Viurläiw Dannerschmuerteresch, ofwiuhl tea (diinken ech) net dohär bäst, wäi kit dat?

kokel
schrieb am 06.03.2012, 22:40 Uhr
Wittl: Wohär wīßt tea, daut ech net eus Dannerschmuert bän? Eußerdiëm: Kåst tea dånnerschmartersch?
Wittl
schrieb am 06.03.2012, 22:50 Uhr
Keakel,
ech kaon, zeagegiën, weder Iint noch det Aonder geschegt, awer det Liësen bezähengswees det Schreewen, mer uch än Dialekt måcht irgendwäi Spass.
Måch et feng.

Sears nach Minga
Wittl
schrieb am 10.03.2012, 00:18 Uhr
Wohär wīßt tea...

"Was hat diese Begebenheit mit den "Duanerschmarter Anekdoten" zutun?"

...ganz einfach; der Autor stammt von dort ;-)

kokel
schrieb am 10.03.2012, 01:15 Uhr
@ Wittl: Wat nea? Kunn ech eus Dannerschmuert oder net??? Ir, de Fräen, set aldiest siehr gehiemnesvuel...
kokel
schrieb am 15.03.2012, 10:48 Uhr
Det Vertraen...

Det Lisi eus Bulkesch wor mät dem Sim eus Dannerschmuert fronghert. Lieder hadde sä niche Kängd. Der Uerzt mient, det Lisi siel ke` Sovata la băi. Villecht wid daut hälfe.

Nodiëm ät zwo Wuechen do verbruecht hatt, besäkt et det Sim end bliww uch iwer Nuecht. Wä dä zwe Turteldeifker mätten äm Spaß wore, klappt emest un de Wånd end kriesch eußer ser:

Ech verstohn cha, ihn Nuecht, zwo Nuechte, awer glatt en jed Nuecht äs wärlich ze vill!!!
kokel
schrieb am 24.03.2012, 07:31 Uhr (am 24.03.2012, 07:34 Uhr geändert).
Dä Fleißije...

Der Fußaikemisch uch der Puschkenhans woren giat Fräntch. Der Misch wunnt af der Griußen Zell, wo de Garten un em Häffel laoġen uch et diëmentsprechend vill Wånjert gauf; der Hans än der Millgass, wo de Garten bäs zer Käåkel rīchten.

Än em Fräjohr fiart der Flåss sīr vill Wåsser, alsi fäscht der Hans uch en Hūfen Hūlz, daut hië hånjer der Scheiër stapelt. Et schnegde ze lossen, fēlt em`t Giëld.

Der Misch iwerluecht, wä hië senjem Kumpan hälfe kaint end hatt schlesslich en Idee: Hië fiar ke Bluesendreff end zīcht den Hans bä der Secu... un. Dron kūm e hīm, geng zem Hans end sōt:

"Puass åff, ech hun der iar zem Hūlzschneje fer marre Fraa bestallt."

"Awer ech hu` chia niche Gēld, Misch, dåt wīßt tau chia!"

"Dåt måcht niast, Hans", lacht der Misch verschmitzt, "da måchen dåt amsuenzt."

"Kamm mer nuer niët miat de Bekīrde", mīnt der Hans fåst verzweifelt, "tau wīßt chia, dåt ech miat dēn niast zedaun hu` wial."

"Na, na", beräucht en der Misch, dåt ias en arnst Organisation uch ëußerdem uarbden da sīr griangdlich."

"Wähär wīßt tau dåt esi genaa?", wurd der Hans noagīrich.

"Säch nuer", infert der Misch, "fuar zwē Gähre hun ech dem Zigunne Trăian vum Bräntsch 10 Lē gian end hun en trä zer Secu geschiackt e sīl dēn erziale, e hatt gehīrt, dått ech en pōr Gewiarer iam Wanjert vergrōwen hatt. Of dåt siën da miat en fuifzich Soldate ugeriackt end hu` mer de Wanjert e Meter diëff regōlt. Esi vill Wëimern huatt ech noch niakest!"
Nau hun ech en gesät, tau hast tëusend Mark iam Hūlz verstōche.
Geld nian da fuar de Uarbet niche, awer det Suske känt en chia wiënichstenz en Tokană måche. Ba mir hot et en uch geschmåckt. Mir siën zwär ōrem, awer uschtiandich sië mer diënich..."
kokel
schrieb am 04.04.2012, 10:22 Uhr
Ëwenich iwerdriwwen

Ën Klischiëlker, ën Longendueler uch ën Dånnerschmarter - der Tek, der Motzi uch der Misch - traufen sich īst af dem Johrmuert ä` Bluesendreff. Sä woren auld Komeraden eus dem Kräch. Bä em Glas Wenj feng ë jeder un, senj Gemīn ze liuwen. Der Tek sōt: Mir hun ën Kukrusuert entwäckelt, dä vär Meter hiu wiëst!

Der Motzi gauf un: Mir hun ën Hangd gezichtet, dī Fasch fēt!

Af daut wor der Misch un der Rend: Mir hun en Bika fabrizīrt, dī uallen de Hëusgedarer dakt uch Iard astuatt Hua uch Gras friasst. Hia schlēft iam Zimmer vum Huan!

Bäm Uefschīd mīnt der Tek: Ech dinken, mir hun allendroa ëwenich iwerdriwwen. Esi grius äs eus Kukrus na uch net.

Uch daut mat de Fasche stemmt net gūnz, gauf uch der Motzi zäu.

Nå fenj, ziuch uch der Misch senj Behīftung ëwenich zräck, ech miëss uch gestään, dåt ich ëwiënich iwerdriwwen hu`: Aus Bika schlēft iam Stuall, wa da undre gor uch.
kranich
schrieb am 14.04.2012, 09:14 Uhr (am 14.04.2012, 09:21 Uhr geändert).
En tåpfer Bika!
kokel
schrieb am 14.04.2012, 10:22 Uhr
De Waat

Der Palenhonz wor un em Säångdich Morjen af dem Wiëch zia sengem Frängd, dem Motzi Sunder, kehn Longenduel. Et wor Sommer uch schiun äm des Daucheszekt zemlich wuerem. Wasser hatt hie nichen mätgeniun.

Wä der Marter än de Gemīn kūm, märkt hie glech äm zwiëten Heus, datt det Dirrchen uefe wor uch esi geng hie ifach ännen, äm sengen Durscht ze liëschen.

Do saußen en Måhn uch en Frää af der Veranda wä verstīnert. Sä sauġen sich un, wiëßelten awer nichë Wiurt mätenånder.

Der Honz baut īst, zwië-, droamol äm Wasser awer näst bewiëcht sich vum Flecken, alsi geng di Durschtich än de Kuchel, nūm ser den Schapeliëfel end drunk ser den Mueġen vuel.

Derno baut der "Tourist" uch äm e wenich Iëßen, daut hie sich bäs zerliëzt uch ellīn niën mosst, dänn det Puer schwich noch ängde wä der Draak äm Gras...

"Junge, Junge", ducht sich der Honz, "ha gīht et chia zau wa iam Paradīs: Te kūst ter nian, wåt te wiallt uch niëmest hōt iast derkēn. Wa wer et trä uch miat der Fraa des Hëuses, dänn miat der kūn em chia wiarlech en Zetch long ähnen`t ijia Weiw verbruenge..."

Durch en Zīchen steångd de Frää af end verschwūnd fiur en Zekt mät dem Honz äm Schlōfzimmer. Nemel de Dirr zer Veranda mauchten de Turteldeifker zia...

Wä alles viuriff wor, verschwūnd der Marter af de Strōß. Kom hatt hie det Gassendirrchen zia gemaucht, hiurt hie den Måhn berrlen:

"Wai, sīl dech der Schlōch trēfe, Trenj! Ech hun et schīn änje gewosst, dått tau en Zodder bast, awer et fīr menje Uġen ze dreiwen, as nau warlich ze vill!"

Det Trenj sprung af end feng un ze låchen: "Waat verlarre, Waat verlarre, nau moch, datt te de Beeßem nist uch åf der Strōß kiërst, older Ruckes!"

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.