Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

kokel
schrieb am 19.09.2016, 10:51 Uhr
Hangdert Lee

Un em Dauch wor der Sam mt senjer Fr, dem Zirr, af Besck bm Hons. Em sau gemtlich um Dsch auf der Veranda end anjderhault sich iwer Det uch Gent.
Am en Zekt fial dem Hons de Gaufel uewen. W hi sich bckt, am se ze hiulen, sauch e, datt det Zirr nichen Gtchen unhatt, less ser awer nst u`mrken.

No en zahn Minuten geng der Hons n de Kuchel, m st ze hiulen. Det Zirr geng em no end frocht en, of e st Besanjdert geshn hw. Der Hons nickt, af daut det Zirr sot:

"Te kust dich bedanje`, awer et kuest dich hangdert Lee." Der Hons wor verstunden, alsi mauchte` se en Zekt eus, m der Ueschproch Toten foljen ze lossen.

Ken Owend kum der Sam hiim end frocht senj Fr, uef der Hons verb wer kunn. Det Zirr nickt verzweifelt, af daut der Sam wekter frocht:

"Hot e der uch hangdert Lee gian?" Nu leff det Zirr riud un, mosst awer noch ist nicken.

"Chia, chia, der Huenz ias hualt en uschtiandich Mnsch, die senj Verschrechen uch hualtch. Ke` Miatdch wr e nmlich ba mir ian der Uarbet end wuhl hangdert Lee hun. Derba st e, e widd se noch vuar menjem Hiime`kunn ba dir o`gian." Dro less e sich n`t Bt fallen end schleff zefridden n...
kokel
schrieb am 21.09.2016, 09:25 Uhr (am 21.09.2016, 09:27 Uhr gendert).
Der doppelt Husdrchen

Un em wend kuum der Raita Titz us dem Lechiff hiim, s sich un den Tiasch end fing un nhzedinke`. Det Mai, senj Fraa, sch dt, siatzt sich luenjs en end freecht:

"Wt, dem Gutta, hoost te, lder Ruckes, tau biast chia suenzt nit esi schtiall - besangders, wunn te iast gezurpt host. Ias der villecht en Lus iwer de Liawer gekrooche`?"

"Wii der Deiwel, Mai, awer dit Gesiif ias nit gaut."

"Dt sn ech der chia snjtch Ghre, Titz, snjtch Ghre, awer tau wiallt chia nit hiire`", bemarkt det Mai bekritt.

"Et ias nit dt, wt ech miine`", infert der Titz. "Ech ghn chia nuer ian`t Buffet, am den Husdrchen ze vergeese`, awer tr kunn ich hiim end sahn en doppelt!"[/i]
Waldler
schrieb am 22.09.2016, 08:22 Uhr (am 22.09.2016, 08:27 Uhr gendert).
Super! Wieder ein Beitrag der Spitzenklasse!
kokel
schrieb am 23.09.2016, 05:01 Uhr
Vielen Dank, Waldler! Es freut mich, dass es noch Landsleute gibt, die etwas fr unseren Humor brig haben und ihn zu schtzen wissen.
kokel
schrieb am 28.09.2016, 10:54 Uhr (am 28.09.2016, 11:01 Uhr gendert).
W em`t nit

Un em Nohmttdauch sau der Fusse` Misch auf dem Grumpes viur dem Heus, det Gesicht n den Hoinjden vergruewen end ducht no. m en Zekt kum senj Frngd, der Muatzen Hanz, verb:

"Misch, tau setchst chia us, wa wunn der Wialtangdergung kurtsch bevuar schtiht. Wt, denj Grii, ias nuer los miat der?"

"Ech wii chia uch nit, wa ich mich fahle` sl, dnn menj Schwijjer ias geschtarwe`."

"Dt ku` chia nit whr si` , dnn die ld Drche` wr chis nje` esi muenter, was en Giike?.


"Se hot sich vergiaft."

"Host te villecht ewinich ngehualfe...", wuhl der Hanz wssen.

"Na, na, dt muesst ich nit. Se hot ser ifch f de Zang gebiasse`, tr wr se ian en poor Sekunde` diid."
kokel
schrieb am 02.10.2016, 06:25 Uhr (am 02.10.2016, 06:27 Uhr gendert).
Wie ias der Harr iam Hus?

Der Riide` Misch wr iintlich en fridlich Mnsch. Ia` Geldugeliajenhite`, Ia`luadunge` uch under Sche` miascht e sich nit ia`. Dt iwerliss e lawer senjer Fraa, da ian der gunzer Gemiin ualz lichtmilich bekunt wr, dnn ken der iar Schlabrament kum iintlich nimest un.

Un em wend kum der Misch us dem Lechiff zimlich u`gehidert hiim. Hia zuch ser`t Kliid uch Himd us end schliach miat der Fust vuar senjem Mai f den Diasch:

Nau wiil ech gare` wiasse`, wie der Harr iam Hus ias, ha?"

Det Mai wr zimlich iwerruascht, dnn esi kuunt et senje` Muun chia nit, awer et kuum schnial zau ser, ging ian senj Neht end suentch em en sftich Plaatsch. Tr st et:

"Te huast et fuar e` Moment vergeee`, Misch, esi?" Die schiddelt ser`t Hiift end infert miat gebrochianer Schtiamm:

"Awer, awer, Mai, em widd chia noch frġen dirfe." Tr ging e hnen e Mukser ze mche` ian`t Baat.
kokel
schrieb am 05.10.2016, 10:52 Uhr
Det Gehiimnes des ldwardens

Der Marzen Titz wr der ualtchst Duannerschmarter. Wa e Hangdert ias warde` kum Iner vun der Zeghung end wul det Gehiimnes erusfanje. Der Titz erzhlt:

"Zem Frahschtiack hun ich en Knoblenkschpeeltsche` (Knoblauchzehe), zem Miatdcheee` zwe Schpeeltscher und zum wendeee` drua Schpeeltscher geee`.

"Sihr interessant", miint die vun der Zeghung, "uch S behiften, daut det r Gehiimnes wor uch s."

"Na, na, Gang", lcht der Titz, "der Knoblenk hot mer de Fraen vum Leiw gehlde! Dt ias det Gehiimnes! Esi, wa ech dech sahn, wirst tau nimel Siachzich...
kokel
schrieb am 06.10.2016, 05:50 Uhr (am 06.10.2016, 05:52 Uhr gendert).
De Trenje`maun uch det Bizikel

De Trenje`maun huatt f iar ld Daach Bizikelfohre` geliirt. Sa faur fuast e` jeden Dch durch de Gemiin end liss sich bewangdern.
Un em Dch griff se widder zem Drhtiasel - wa der Detsch noch st. Dt kliin Maio, wr nuagirich end frecht:

"Wor fohrt er hetch, Grii?" Da ld unfert:

"f de Fridtuf, Kntch." f dt fing det Maio un ze hile`. Da ld ging zem Meetsche` schtrichelt et iwer`t Gesicht enf freecht:

"Waram hilst te, Meetsche?"

"Wa siil ech nit schruan, dnn wie bruentch tr dt hiasch Bizikel widder zriack?"
kokel
schrieb am 09.10.2016, 08:46 Uhr
Flsch verschtuunde`

Det Raita Zirr huatt un em Marje` grii Schmarzen be em Zuund. Et nuhm den Bus ent faur ke` Blosendrff ba den Zuhnorzt. Wa et widder derhiim wr, freecht et se` Muun, der Huenz:

"N, wt hot der Oorzt gest? Det Zirr, dt njen en "puassend" Unfert parat huatt, infert:

"E miint, ech hw Zitze` wa en Zwinzichgehrijet!" Am et ze naake`, griwwelt der Huenz nh:

"Uch, wt hot e iwer den Oorsch gest,ha?" f dt huatt det Zirr nuer gewort. Auschialdich infert et:

Entschialdich Huenz, awer iwer dech hu` mer nit geriad, dnn de Zetch wr ze kurtsch!"
kokel
schrieb am 12.10.2016, 09:13 Uhr
Wunn nuer denj Suan nit wer!

Un em Dch kuum die kliin Muatz ze senjem Grivooter ze Besiack. Die wunnt angden un der Gemiin. Die ld bewiirt den Gange` miat Disem uch Ginem, tr ginge` se f de Veranda end riade` iwer Dit uch Dt. Am en Zetch markt der Grivooter, dt der Muatz trurich wurd end freecht en n dem Griangd. Der Gang sch en ewinich auschialdich un, tr st e:

"N chia, Grivooter, et wer iintlich ualles hiasch uch gaut, wunn nuer denj Suan nit wer, dnn die quialt mich nje`!"
kokel
schrieb am 16.10.2016, 08:52 Uhr
W ias Ghana?

Der Tschiambri Titz uch der Riide` Marz huadde` ia` Rumnien f dem şantier geuarbt. Ian Detschlund uch.

Un em Dch frēcht der Titz den Marz:

"Wīt te villecht, wir di Schwuarz kitt, den se nua u`geschtallt hun? Ech mīnen, us wilem Lūnd?"

"Iar sn, e kēm us Ghana"

"W dem Deiwel ias dt, Marz? Tau wrst chia ian der Schīl ian Erdkunde nje` gaut!"

"Esi genah wī ech et uch nit, Titz, awer farr kun et uch nit sin, dnn di kitt e` jēde` Marje` miat dem Bizikel ian de Uarbet."
Waldler
schrieb am 17.10.2016, 06:47 Uhr
Super! Wieder ein Beitrag der die Leute ins gesunde Leben begleitet!
kokel
schrieb am 17.10.2016, 11:25 Uhr
Vielen Dank! Schn, wenn man anderen Menschen eine kleine Freude bereiten kann.
kokel
schrieb am 20.10.2016, 07:53 Uhr
Der bēst Frntch der Familie

Der Raita Tummes wr der bēst Frntch vom Mai uch dem Muatz, da schīn sntch en pōr Ghre` miatenunder fruenjert wre`. Da Drua schtiangde` ser schīn ian der Jugend sihr n uch dt sazt sich tr uch n der iar Hochzet wetcher. Der Tummes haulf iam Hus uch iam Gōrte`, dnn Famili huatt e chia niche`. N chia, ech huatt fuast vergēe` ze erwehnen, dt e ualdīst uch iam Baat ushualf, wunn der Muatz angderwiachs wr...

Un em Nhmiatdch "muesst" der Tummes widder ushialfe`... Miatten ian der "Uarbet" klingelt det Telefon. Det Mai nuhm den Hīrer f, riad en pōr Saaz (Stze) end fuerdert den Tummes f, de "Uarbet" fartich ze bruenje. Di awer wul wiasse`, miat wem det Mai telefonīrt haw. Dt gw em f dt Ihnt iwer den Orsch end infert gele:

"Et wr nuer der Muatz. E hot gest, e widd sich hetch verschpēte`, dnn e wer miat dir fiasche` uch se widde` esi gaut zppe` (anbeien). Nau mch end zpp wetcher!"
kokel
schrieb am 21.10.2016, 06:51 Uhr
Wa dem Gutta???

Der Guste` Marz huatt sich f den Hundel miat Schwenje` ia`gele`. Hia huatt en pōr Krame` uch en Bīr, ualsi vill Farkle`.
De Geschefter life` nit licht, awer der Zigunn Trajan luenjs im verkūft senj Grunzer nje` bialijer. Un em Duannerschtuch, uals der Mōrt veriff wr, nuhm der Marz den Trajan f en Setch - da Zwīn kūnte` sich gaut - end fiēng un:

"He Trajan, wa dem Gutta biast tau iam Schtūnd denj Schwenj biallijer wa ech ze verkiife`? Derba schtialen ech det Kukrus vum Kollektiv end miss uch nichen U`geschtalte` bezohle`. Kūst tau mir dit erklere`?" Die fing un ze lche`:

"Ha ias chia der Angderschīd zwiaschen aus Zwine`: Tau schtillst det Kukrus, ech de Schwenj!"

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.