Gedichter vum Hans Otto Tittes

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Wittl
schrieb am 18.02.2012, 19:59 Uhr (am 18.02.2012, 20:01 Uhr geändert).
Särvus, tea bäst geat, näi, ech zem Bäispäll wiss net eabedangt wat sich draf remt
Nå säch, dech giit et jo uch noch, jåi, wäi feng.


Reimer
schrieb am 20.02.2012, 12:14 Uhr
Särvus Wittl,
nå ech bän iwwerzecht, dått Tea bäs nea dråf ku bäst, wåt sich åf Schoorsch reimt...
Hiësch, dått Tea Dich hä uch nooch un den Dåch gist.
Wonn Tea wällst, kåst Te uch de detsch Version vun der "Verrutschten Liëwer" åf der Homepage vun Drabenderhöhe (www.drabenderhoehe.de) liësen, do veröffentlichen ich vun Zet ze Zet detsch Gedichter vu mir.
Reimer
schrieb am 29.03.2012, 21:30 Uhr
Dess Zelle passen än de Schublåd: Et git näst, wåt et net git!

Penglich
Et froocht der Wirt e jånjer Poor
bäm Äquartieren, well hie vol,
ow zafällich sä vurichst Johr
bä äm gewiëst se schin emol.

"Nä" hess et.- Dro:"Ow frånjdert sä
uch weren?" froocht hie frank uch frå.
"Gewäss", åntwert de Fraa deråf,
"hie vär Johr schin, ech norr senjt drå!"

Aus: Wåt än der Ih passiere kån…
Reimer
schrieb am 03.05.2012, 09:40 Uhr
Äm Moa git et villmol schwer Gewädder mät Blätz uch Dånner, åwwer än em Auto kån ennem näst passieren. Dåt hått uch en jang Meed gehirt…

Fååltsch Sächerhiet

Äm Auto, hießt et ållgemien,
kå bäm Gewädder näst passieren.
Dett hirt en jang Meed und sot dråf:
"Dåt wäll ech uch emol probieren!"

Iest feahr se mät em Frängd uch mät,
wä't blätzt und reent, uch geng der Wänjd.
Totsächlich bliwe sä zwor drech,
derfur kåm speter un e Känjd!
Reimer
schrieb am 05.06.2012, 20:27 Uhr
De Sälwerän Hochzet äs menjer Mienung no nooch wichtijer wä de Guuldän.

Sälwer wichtijer wä Guuld
De "Guuldän Hochzet" ze erliëwen,
äs hiësch, dåt wänjsche sich schär åll,
norr wonn et zwäsche biede kriselt,
dro hirt em't norr vu Fåll ze Fåll.

Nooch wichtijer de "Sälw'rän" äs,
sonst dron de Känjd uch nooch mih Lied,
wo' klie sä bä der Trennung sen,
ow Schiedung äs der Grangd, ow Did.
Reimer
schrieb am 29.07.2012, 16:09 Uhr
Et känne lieder net åll Åålden åf esi e Gläck zeräck sähn:

Gläcklich
Um Liëwensowend sätzt e Poor
vur senjem Haus und zecht Bilanz.
Dä zwee se stuulz, dått åll dess Johr
sä äwte sich än Toleranz.

Und dått vun äre Känjden em
norr Gadet hirt vu jedem enj,
uch dått de Ankel ustånjdich,
dåt leet de Åålde gläcklich sen.

Se frå' sich iwwer jeden Dåch,
dië se nooch "hä sen" - 'si wä het,
de "Hausåfgowen" hu sä gemåcht
uch än diër lichten, schweren Zet.

Ow et na Schäcksål odder Härrgott,
wåt än verhålf ze desem Gläck,
dem Ånjd säh se gelåssen entken,
zefridde bläcke sä zeräck!
Reimer
schrieb am 28.08.2012, 18:33 Uhr
Wä em hä angde set, beschlesst än deser Ih de Fraa ellien, wåt än der Famieli "lieft" uch net …

Mienungsaustausch
De Mienungsaustausch kurtsch erklert
dem Känjd de Motter abeerrt:
"Wonn åldemol de' Voter kitt,
äst wäll, und dennich net bekitt,
und menjer Mienung äs dro båld,
well senj Idee en Asänn hålt,
dro hot sich z'as, bäs em zahn zillt,
e Mienungsaustausch owgespillt!"

Aus: Wåt än der Ih passiere kån…
Lilith
schrieb am 28.08.2012, 19:26 Uhr
H-O, na hiier mol, uch wonn de Miineng vun dem Vueter als "easännich" Viurschlåch erschengt, kaon et, natiirlich no zähn, bäi Beongdeng des verbalen Ëustëusches uch ohne viel Wiirter lastich bezähengswees ugenehm wärden, ;-)
Reimer
schrieb am 31.08.2012, 18:44 Uhr
Hallo Lilith,
genaa diër Mienung bän ich uch, åwwer dåt wor hä net det Thema.
Diëmnächst wärden ich åwwer uch än diër Richtung äst änt Internet ställen.
Hiësch Woochenonjd
Reimer
schrieb am 01.10.2012, 09:46 Uhr
De foljend Åfforderung äs fuer de Känjd gewihnlich wennijer ugenehm:

Kåmm änt Bat
Dett Wuert hirt em åls Känjd net gärn
und streiwt sich miestens uch derkeen.
Wonn em erwoßen äs, dro kån
em uch schi mih dermät ufeen!
Reimer
schrieb am 28.10.2012, 09:24 Uhr
Et äs jo wedder emol esi färr: De Zetämställung vun der Sommer- åf de Wänjterzet.
Wä et dem Nober Misch åwwer ergånge wor, kån em hä angde liësen:

De Zetämställung
Äm Frähjohr, Härwest Johr fur Johr
wid un e jeder Stangd gedreht,
egal ow sä gåånz pünktlich giht,
meer wonn ze schnel odder ze spet.

Gemient äs hä de Ämställung
åf Sommer- uch åf Wänjterzet,
norr äs bä villen dåt vun as
mät vur- uch zräckdrehn e Gefrett!

Bä de moderne Stangde giht
dåt het per Funk vu gåånz ellien.
Hot em en åålde Waker nooch,
kån et en Durchenånder giën!

Esi wor't uch dem Misch ergången,
die hått stått vueren zräck gedreht,
äm dåt wor än der Årbet hie
genaa zwo Stangden hålt ze spet.

Det nächst Mol dro, äm Härwest, hått
de sälwe Fehler hie gemåcht,
stått zräck hått vueren hie gedreht
und woord derfur prompt ausgelåcht:

Um iërschten Dåch no 'm Ämställen
wor schin en Kaffeefohrt geplant,
und dått der Misch zwo Stangden do
ze fräh erschinne wor, em ahnt.

Wä hie do stand und woort, merkt hie,
dått e sich wedder hått geerrt
und mient: "Dett måcht em sächer norr äm dåt,
dått em de Mänjschen enj verwerrt!"
Reimer
schrieb am 02.12.2012, 14:03 Uhr
Wä ech än de 50-er Johren ä Scheßbrich än de Schiel gegånge bän, hun ich de Wusch (odder Wika, wä em se uch hess) nooch erliëwt, wä se schnauft, wo' se än der Båergess åffe feahr und dro durch de Hånjderschtgåss ä Richtung Schaas tuckert, äm irjendwonni än Ognitheln unzekunn. Dett schreiwen ich, dått jeder de Begräff Wika verstiht. Senjt zich Johren git et dä åwwer nemmi!
Uch nooch en åndern Begräff wäll ich erkleren: Bika = Stier.

Gebauregespreech

Et såßen iest bäm Låmpeschenj
zwien Schaaser Bauern bä 'm Liter Wenj.
Se riëdten net norr vun der Wika,
nooch mih vu Schwenjen, Käh'n uch Bika.

Der Misch än dem Gespreech uch sot:
"Me' Bika wor dess Daach marod.
Der Däroorzt åwwer hot mät Såft
em z'räck gegiën, wä frähr, de Kråft."

Bååld tråfe wedder sich dä zwien.
Der Honnes froocht um Ufång schin:
"Ej, Misch, hir här, wä hießt die Såft?
Uch menje Bika verlet de Kråft!"

Der Misch, die wåsst dåt åwwer net
und åntwert dråf dem Honnes dett:
"Ech wieß et net, e wor verpåckt,
åwwer anjem bätter hot die geschmåckt!"
Reimer
schrieb am 11.01.2013, 08:29 Uhr
Bä der foljenden Diskussion wor ich zafällich uch derbä (ohnen enner vu' bieden ze sen!)

Antik
E jånjer Mån, mät sihr vill Dräft,
zebrächt, net owsichtlich, en Vas.
Dråf der Besätzer gåånz entsåtzt:
"Wießt ta, wåt dä bedett fur as?"

Nodeem erfohr'n, dått dä sihr åålt,
sot naa der Iërscht: "Nå, dåt äs gat,
ech doocht, wä ich dech lärmen hirt,
dått ich en nåå zebroochen hat!"
Reimer
schrieb am 13.02.2013, 18:43 Uhr
Durch de Ämwältzestierung stärwen enj mih Oorten aus.
Äm ien åwwer brocht em sich nichen Sorjen ze måchen:

Net zem ämbrånjen
Em hirt und list schär jeden Dåch,
dått munch en Däroort nemmi lång
wid iwwerliëwen, und dåt måcht
et ennem hemlich kåålt uch bång.

Åwwer bä enner Vueģeloort
träfft dåt net za åf nichen Fåll,
'silång et as, de Mänjschen, git:
De' Peechvueģel - dië' git et iwwerål!
Reimer
schrieb am 03.04.2013, 09:48 Uhr
Dess Zelle kån em meer wo vurliësen, se sen hårmlies:

Schlofzimmergereisch
E Medchen, äm de vär, fåf Johr,
dåt schlecht ellie sich än er Noocht
änt Schlofzimmer ze senjen Äldern
und hirt, wåt ät net hat gedoocht.

Da't zräck bäm Brader wor äm Zimmer,
sot et schär wä ä gresster Nit:
"Ta, Mischi, wießt ta, dått as Äldern...
dä schnoorken - und zwor ållebied!"

Aus: Ållerlå quer durch det Liëwen

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.