Donnersmarkt - Anekdoten und Geschichten

Det Gläck

Fräer gauf et ä` Bluesendreff en Fläjerschiul. Un em Dauch hått sich en Ufenjer verfliuġen end äs iwer dem Håttert vun Dånnerschmuert bä`m Raubäsch eus mii wä zwië Kilometer uefgestürzt. Der Fläjer zebrauch än teusend Stäck; vum Pilote` wor kom noch äst iwrich bliwwe`. Der... [mehr]

Der Treuermarsch

Un em Dauch hått der Mariar Misch ä` Medwesch zedian. Der auld Lihrer Kloos hått en ä`gelådde`, amwått der Mischi, senj Giang, licht Noten hått. Nohär geng hie ewenich bekritt zem Bahnhof. Af dem Wiëch kååm em en Treuermarsch entkeen, die åndersch wor, wä dä normalen. Gåånz viur... [mehr]

Daut gäut Iëßen

Det Heltner Hanni hått ä` Bluesendreff äm Kombinat geårbt. Ze diën Rechsten gehiurt seng Famili bestemmt net. Do lihrt ät den Motzi eus Longenduel kennen uch läwen. Bäs zerliëzt wuulen uch seng Åljern den Frängd vum Meetchen kenne` liiren end hådden en ä`gelådden. De Motter hått de däckst... [mehr]

Die "hialfsberiit" Jirko

Der Harr Fuarr Klein huatt uch en griiß Harz fuar de Käntch. Um Suannäwend Nähmiatdåch wurde` se goor - egal, oof kliin oder griiß - ian de Burchstuww "ia`geluadde`". Dä lihrte` se niët nuer ëus der Bibel. Der Harr Vooter broocht en uch gaut Benian baa. Iist huadde` se åfbekunn,... [mehr]

Der Aufuall

Der Gruio Misch wår e` ustiandich, awer spoorsem Mäntsch. Niët, dått hia giëzich gewiase` weer, na, na, dåt bestiëmmt niët, awer e wuasst hualt miat dem Geeld amzegähn. Nä en poor Gähre` huatt e esiëfelt basumme`, dått e ser en Dacia kiife` kangt. Dah wår se` guunz Stuulz. Un em... [mehr]

Die raffiniirt Duannerschmarter

En Duannerschmarter wår miat dem Auto åf dem Wiach ke` Sovata, am senj Fraa ze besiacke`. Dah wår dä åf Kuur - niët cur..., am dem Känjersejen ewiënich näzehialfe`... Ian er Kriammung stiëss e miat em underen Auto zesumme`, dåt ëus giëner Richtung kuum. Et gååf en lichten Aufuall, nä dem... [mehr]

Die "richtich" Frängd

Den Wiawer Pitz uch den Puschke` Misch verbund en däck Fränjdscheft. Daut bliww uch esi, nodiëm sä keen Detschlund kåmen. Häh baate` se sich de Heiser Wuund u` Wuund end feierten uch ålles zesummen. Un em Wuechenonjd mauchten dä Zwiin en Spritztour, wä em häh sprächt. Et geng än`t... [mehr]

Det Rätsel

Un em Dåch såß der Mariar Mischo bekritt åf der Bunk vuar dem Håus end såch tråurich durch de Gejend. Am en Zetch kuum der Näber Marz verbah: "Mischo, siën denj Ualjern derhiim??" Die piëspert nuer: "Hiëmlijer, Marze` Brauder, se siën iam Schlääfzimmer!" "Hmmmm,... [mehr]

De nua Kruatzwitzsoort

Ian em Gähr hoot et ba aus uch iam Sommer sihr vill gereent. Amdåt siën de Paradeis niët riit warde`. Un em Dåch trååfe` sich det Machlanger Till uch det Fichen Zirr. Sa jåbberten (quatschten) iwer Diët uch Giënt, bias am en Zetch det Till de Riad åf de Goorte`frucht broocht:... [mehr]

Ualgemiinbiëldung

Der Mile` Misch huatt schii` siwwe` Käntch uch wår derba niëmel esi åld. Iintlich såch hia ziëmlich normal - ualsi beschiiden - ëus; em munkelt, uald iint vun de` Kliëne` wehr niët vun iëm, awer dåt stiëmmt niët, dänn goor wåre se em wa ëus dem Gesicht geschnidde`. De Såch wår nuer esi ze... [mehr]

Geschichte oder Anekdote einsendenAchtung! Ihr Eintrag wird erst angezeigt, nachdem er vom Editor freigeschaltet worden ist.