Donnersmarkt - Anekdoten und Geschichten

De krechä` Frää

Der Puschke` Muatz uch der Draser Sim woren däck Fräntch. Un em Owend feiërte` se irjend äst - Geliëjenhiiten derzäu fuunde` se änjde` - end verlessen det Lechef åls Liëzte`. Wä se sich wedder traufe`, froocht der Muatz den Sim: "Biast te gestren Äwend gaut hiime` ku`?" "Uch... [mehr]

Det Gehiimnes

Un em Nähmiatdåch erschinn da åld Muatze` Mai Maun - sa wor schii` iwer nengzich Gähr åld - ba`m Fuarr end baut en, miat iar ian`t hangjerst Zimmer ze gähn, dänn sa hatt em e Gehiimnis ze verrääde`. Wa se dä u`ku` (angekommen) wåre`, fiëng se un: "Harr Fuarr, ech wiiß, dått em ba... [mehr]

Di krunk Kokesch

Der Gogesch Mischo wunnt mät senjen Äldern ä` Medwesch. De Ferien verbruecht hie ängden än Dannerschmuert bä senjen Griusäldern. Än em Härwest gauf en de Lihrerän af, en Afsåtz iwer en Ferienerliëfnes ze schreiwen. Der Mischo laus viur: "In den Ferien war ich bei meinen... [mehr]

Der Misch uch da Ålde`

Der Kakesch Misch wår gor Iëner! Hia wiatzelt iwer e` jeede` uch iwer ualles. Nuer miat dem Fruenjere` liëss e ser Zetch. Ba e` jeeder Hochzet muesst hia ser vun den ålde` Mehrenzikerianne` änje` wiëdder unhiire`: "Nau biast tau drun, nau biast tau drun!" Am en Zetch... [mehr]

De Schiidung

Det Wiawer Zirr wår miat dem Garjen Tummes fruenjert. De Iih verliëff mi licht wa gaut, dänn det Zirr wuul miat der Gesallschåft fëiërn, awer der Tummes wår mii zriackgezuaġe`. Iëm riicht et, wunn hia miat dem Näber ualdiist um Ziëng en poor Wiarter wiaßelt. Suenzt såch e ser nä der... [mehr]

Det Biëld uch det Hiimwii

"Oh, oh, wåt wåren dåt licht Zeje`! De Miiste` vun aus "navetiirte`" fuast zwiaschen Duannerschmort uch Karlsburch, am ändlich den ersiahnte` Puass ian de Hund ze beku` uch esi schnial wa meglich det Luund ze verläße`. Der Pitrolesch Iim gehiirt ze de` Gliackliche`. Nä iwer zäh`... [mehr]

De Grianz uch der Bika

Ian den Oochzijer Gähre` ias et änje` lichter warde`. Ian de` Gescheeftre` bekuum em fuast niast mii. De Letch wåren esi aunzefridde`, dått e`jeed Såks versiackt hoot keen Detschlund ëuszewundre`. Ba ualt iare` giëng et schnial, undre` wiëdder muësste` sich geduulde`. Dem Kokinten... [mehr]

Di "nua" Fuarr

Fraer gehiirt Duannerschmort ze den oremere` Gemiine`, amwått de anjersch Graafe` en zausiatzlich Stëier ia`gedriwwen hu`. Esi miëss em sich iwer dåt, wåt ech nau erziale`, niët wangdre`: Un em kåålde` Wäntchersdåch ias der Fuarr gestarwe`. Hia wår schii` sänjtch Gähre`... [mehr]

Daut riicht cha net!

Et wor Härwest. De Sånn schinn änjde` schwächer, der Wängt bless scherfer, der Reen wurd mii. Esi wanjdert et net, dått ser der Fiche` Misch en licht Erkåldung ziageziugen hått. Bäs zerliëzt bliff em näst Åndert iwrich, åls en Uërzt afzesäcken. Die wuul wässen, wat der Misch än der... [mehr]

Wä em`t nitt

Än der Millgåss wunnten Heus un Heus det Mariar Zirr uch det Riiden Tenn. Sä woren agefehr glech åld, spillten åls Känjd oft zesummen end wurden äm Luuf der Zekt de biëst Fränjdännen. Un em Mårjen wåcht det Zirr mät Schmärzen äm Anjderleiw af. Ät leff zem Tenn end froocht et am... [mehr]

Geschichte oder Anekdote einsendenAchtung! Ihr Eintrag wird erst angezeigt, nachdem er vom Editor freigeschaltet worden ist.